Region Skåne

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Det finns Barnskyddsteam i Skåne som har ett regionalt övergripande uppdrag som innebär att:
• Utbilda medarbetare i hälso- och sjukvården
• Föreläsa om Barn som anhöriga i vårdutbildningar vid lärosäten
• Ta fram och hålla vårdprogram uppdaterade
• Samverka med psykiatrins barnombudsamordnare och andra vårdaktörer kring utbildningar, patientinformation med mera
• Administrera webbsida www.skane.se/barnsomanhoriga
• Följa upp vårdens arbete genom KVÅ-kodregistreringar

Flera verksamheter i Region Skånes hälso- och sjukvård har regionalt och lokalt arbete för barn som anhöriga i den egna organisationen, till exempel:
• Vuxenpsykiatri och habilitering
• Barnkliniken Skånes universitetssjukhus
• Cancerrehabilitering Skånes universitetssjukhus
• ASIH/Palliativa verksamheten

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Ja; Vårdprogram – Region Skåne (skane.se) 

Hur följs styrdokumenten upp?
Det åligger verksamhetscheferna att i respektive verksamhet att årligen följa upp utveckling av barn som anhörigarbetet inom sin verksamhet.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Barnombud finns i vuxenpsykiatrin.

Uppdragsbeskrivning:
I riktlinjer gällande barn som anhöriga anges att det ska finnas 1-2 barnombud på varje enhet där vuxna patienter behandlas. I uppdraget ingår att tillse att barnets perspektiv som anhörig uppmärksammas på enheten. Enhetschef på respektive enhet ansvarar för att stödja och följa upp barnombudets arbete på enheten samt erbjuda kompetenshöjande utbildning i enlighet med riktlinjer.

Barnombuden är kopplade till enheten och rapporterar till enhetschefen, deras uppdrag är integrerat i de ordinarie arbetsuppgifterna. Barnombuden skall fungera som stöd för all personal på enheten i frågor som rör barn som anhöriga.

Barnombud kan vara kurator eller annan anställd med erfarenhet och intresse samt relevant utbildning kring barn och familjer. Barnombud skall ha aktuell kunskap om gällande riktlinjer samt ha genomgått webbutbildningarna "Våga fråga" och/eller "Föra barnen på tal" innan uppdraget påbörjas.

Barnombudets arbetsuppgifter:
• Tillse att riktlinjer för barn som anhöriga följs och påminna om barn/familjeperspektivet i det dagliga arbetet.
• Erbjuda samtal med patient och anhöriga enligt metoden Föra barn på tal eller annan likvärdig metod.
• Hålla informationssamtal med barn med eller utan föräldrar.
• Ge konsultstöd till övrig personal kring barn som anhöriga.
• Vara ett stöd för att korrekt dokumentation i Melior och registrering i Våps utförs av övrig personal på enheten.
• Vara uppdaterad kring samhällets insatser och kunna hänvisa till andra verksamheter med uppgift att stödja barn såsom kommuner, intresseföreningar, frivilligorganisationer m fl.
• Se till att det finns fysiska möjligheter för att ta emot barn på enheten – rum för familjesamtal och åldersanpassat lekmaterial som kan användas vid besök.
• Förmedla åldersanpassat informationsmaterial kring föräldraskap, psykisk ohälsa eller missbruk till patienter och barn samt kunna hänvisa till webbsidor på nätet.
• Delta i möten, nätverk och utbildningar för övriga barnombud inom verksamhetsområdet.

Enheten skall erbjuda:
• Barnorienterade samtal till alla patienter med barn under 18 år för att kartlägga situationen och kunna erbjuda/ rekommendera stöd och insatser.
• Informationssamtal till barn med eller utan förälder.
Barnfokuserat samtal med patient och anhöriga enligt Föra barn på tal.
• När lämpligt, familjeintervention enligt Beardslee (främst inom öppenvård och dagvård)
• Anpassad och ändamålsenlig miljö för att kunna ta emot barn på besök och kunna genomföra familjesamtal på enheten.
• Korrekt dokumentation och registrering görs i Melior och Våps.

Det finns även barnombud i andra verksamheter där man möter vuxna som patienter. De har inte alltid lika tydligt uppdrag som de formulerat inom psykiatrin i Skåne.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Region Skånes Policy för barnets rättigheter beskriver:

Omfattning och målgrupp
Alla Region Skånes förtroendevalda, chefer, medarbetare samt uppdragstagare som möter barn eller deras vårdnadshavare, utför arbetsuppgifter som påverkar barn eller deras vårdnadshavare samt fattar beslut som påverkar barn eller deras vårdnadshavare berörs av denna policy. I och med att barn är patienter, brukare, klienter, anhöriga, resenärer, kulturkonsumenter och medborgare berörs samtliga verksamheter.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Sedan barnkonventionen blev lag 2020, efter att Region Skåne tog fram en policy för barnets rättigheter och efter att rapport om hur hälso- och sjukvården arbetar med barnets rättigheter släpptes har det märkts en större efterfrågan på utbildning om både barnets rättigheter och barn som anhöriga.

Barnskyddsteamet i Skåne arbetar dagligen med frågan att barn som anhöriga ska uppmärksammas i vården. I alla utbildningssatsningar som barnskyddsteamen arrangerar lyft arbetet kring barn som anhöriga.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Det finns instruktioner för hur barn som anhörigarbetet ska dokumenteras, se barnombudens uppdrag samt vårdprogrammet Vårdprogram - Region Skåne (skane.se). På många ställen används KVÅ-koderna, men inte överallt. Detta är ett vidare utvecklingsområde inom region Skåne.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, inom ramen för Barnskyddsteamens arbete arrangeras grundkurser inom området runt om i Skåne för all hälso- och sjukvårdspersonal. Därutöver sker fortbildning- och utbildning lokalt när efterfrågan finns.

Finns det material/information till personal?
Vårdprogram finns.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, en patientfolder som är översatt till nio språk 

Finns det material/information till barn och unga?
Konceptbok till mindre barn som är översatt till nio språk

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Sedan 2014 har det skåneövergripande gjorts flera satsningar på utbildning, konferenser, kampanjer mm. 2018 startade det första Barnskyddsteamet upp i Skåne och genom dem har arbetet sedan fortsatt.  

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Region Skåne är en stor region med ungefär 30 000 medarbetare i hälso- och sjukvården, när både offentliga och privata verksamheter räknas in. Hur efterlevnaden är varierar kraftigt både mellan och inom olika verksamheter.

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Åsa Gustavsson, Socionom och samordnar för Barnskyddsteamen i Skåne
Barnskyddsteam Skåne
Region Skåne
tfn: +46 (0) 44-309 33 15
sms: +46 (0) 724-59 80 14

Asa.m.gustafsson@skane.se
Barnskyddsteam - Vårdgivare Skåne (skane.se)

 

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson