Utvärdering av utbildningsprogrammet Prospect

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har fått uppdrag från Schizofreniförbundet att under 2023 till 2024 genomföra en utvärdering av utbildningsprogrammet Prospect. Ett program som European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) utvecklat och som Schizofreniförbundet anpassat och under många år tillämpat i svenska förhållanden.

Syftet med programmet är att vidga perspektiv, främja återhämtning och delaktighet och bidra till ett bättre liv. Utvärderingen avser utbildningsprogram som riktas till anhöriga; Prospect för Familj och vänner, för Syskon och för Åldrande föräldrar. 

Utvärderingen avser två delar:
1. Utvärdering i samband med att grupperna avslutas, gruppdeltagare och studieledare, januari 2023 – december 2023.
2. Långtidsuppföljning, gruppdeltagare 4–6 månader efter avslutad grupp, januari 2023 – juni 2024.

Utvärderingen avser att resultera i en rapport som publiceras i tryckt version och i Pdf-format. Arbetet med utvärderingen sker i nära samarbete mellan medarbetare vid Nka och Nationella arbetsgruppen för Prospect vid Schizofreniförbundet.

Mer information om Prospect finns på Schizofreniförbundets webbplats

För mer information:

Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

Senast uppdaterad 2023-02-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson