Första brittiska studien om demens och covid-19

Genrefoto: Georg Arthur Pflueger/Unsplash

En första studie har publicerats i England om hur nedstängningen på grund av covid-19 har påverkat anhöriga till personer med demenssjukdom. Förvärrade symptom, ökad oro inför framtiden och känslan av att man måste vänja sig vid den nya situationen med mindre stöd från hälso- och sjukvården och mindre personlig kontakt, är några av de anhörigas upplevelser.

Studien heter "Voices of people living with dementia and their carers on the closure of support services during COVID-19" (Clarissa Giebel, et. al., 2020). Den bygger på 50 djupintervjuer med anhöriga från 18 år och äldre. Forskarna delar upp sitt resultat i tre delar:

• Känslan av att ha förlorat kontrollen över vardagens rutiner och stödet från hälso- och sjukvården. Detta upplevs ha förvärrat de dementas symptom.
• Den stressande upplevelsen av osäkerhet inför framtiden och att det är svårt att förklara för den demente varför situationen har förändrats.
• Känslan av att man måste anpassa sig till "det nya normala" där acceptansen för förändringen varierar bland de anhöriga.

Studien visar att en person med demens som före pandemin erhållit 12 timmars assistans i veckan numera enbart erhåller 4,5 timmar i snitt. När det gäller bortfallet av personlig kontakt upplever en del anhöriga att sociala medier delvis kompenserat men det finns även många som tycker att digitala möten inte är tillfredställande.

Mycket få av de anhöriga har erbjudits digitala lösningar av omsorgspersonalen. Forskarna efterlyser därför insatser från vård och omsorg när det gäller att ersätta de uteblivna insatserna.

En populärvetenskaplig sammanfattning av studien finns på The Social Care Elf

Här hittar du den vetenskapliga artikeln

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson