WELL CARE

Anhörig och närstående i samtal med personal

Illustration: Mattias Gordon

WELL CARE fokuserar på att förbättra psykiskt välbefinnande och förmåga till återhämtning hos vårdpersonal och anhöriga i vård- och omsorg, genom vård i partnerskap.

WELL CARE kommer att öka kunskapen om stödåtgärder för dessa grupper, med hänsyn till både individuella riskfaktorer (till exempel negativ stress och utmattningssyndrom) och externa riskfaktorer (till exempel digitalisering inom sjukvården, brist på vårdpersonal, minskning av anhöriga och en åldrande befolkning). WELL CARE syftar till att öka förståelsen för framgångsrika arbetssätt som verkar förebyggande mot psykisk ohälsa för vårdpersonal och anhöriga. Detta inkluderar att titta på personliga faktorer, omgivningen och hur utvalda organisationer arbetar för att göra dessa lösningar framgångsrika.

Nka kommer att koordinera och leda arbetet med Blandade lärande nätverk inom projektet. Deltagande länder kommer alla att organisera och leda egna BLN under övergripande ledning av NKA.

Nka kommer också att skapa och stödja ekosystem för implementering  och uppföljning av vård i partnerskap. Detta kommer ske i form av lokala/regionala implementeringsteam med lokala implementeringskoordinatorer som handleds och stöds av Nka genom hela projektet.

Läs mer på Well Cares webbplats

 

Fakta om projektet

Projektledare
Elizabeth Hanson Professor och vetenskaplig ledare, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Övriga projektmedlemmar Nka
Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka och docent, Linnéunversitetet
Francesco Barbabella, forskare Nka och Linnéuniversitetet
Maria Nilsson, forskare/möjliggörare Nka och lektor, Linnéuniversitetet
Deltagande organisationer
Forskningspartners: Linnéuniversitetet (koordinator, PI), Sverige, Vrije Universiteit, Holland, Istituto Nazionale di Riposa e Cura per Anziani, IRCCS INCRA, Italien, Hochschule Zittau/Goerlitz Universitetet, Tyskland, Univerza v Ljubljani, Slovenien och University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Kunskapscentrum: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sverige,
Ideella organisationer inom sektorn för vård/omsorg och anhöriga: NZVE, Nederländerna, Anziani e Non Solo, Italien, wir pflegen, Tyskland, Anton Trstenjak Institute of Gerontology and Intergenerational Relations, Slovenien

Icke-statliga organisationer: Mental Health Europe; Eurocarers; European Ageing Network; European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

Mer om projektet

Målsättningen är att utveckla stödåtgärder (vad vi benämner som prototyper) som kan möta psykiska behov hos både vårdpersonal och anhöriga, och därmed möjliggöra en vision om vård och omsorg baserad på partnerskap mellan dessa två grupper. Med partnerskap menar vi samordning, integrering och ömsesidigt erkännande av den vård, hjälp och stöd som dessa grupper tillhandahåller. WELL CARE-projektets specifika mål är: 1) att identifiera minst 40 goda exempel, i och utanför Europeiska unionen (EU), som kan förebygga eller mildra både yrkesrelaterade och icke-yrkesrelaterade risker för vårdpersonalens och anhörigas förmåga till återhämtning och psykiska välbefinnande; 2) att utveckla, testa och utvärdera resultaten i 5-8 innovativa lösningar (prototyper) i fem länder (Tyskland, Italien, Nederländerna, Slovenien, Sverige), tillsammans med lokala intressenter; 3) att analysera relaterade lagar och riktlinjer på europeisk och nationell nivå samt formulera handlingsinriktade rekommendationer för beslutsfattare och intressenter; 4) att utveckla, genomföra och upprätthålla en process med forskning, co-design, gemensam kunskapsgenerering för ökad förståelse och användning av resultaten med alla inblandade grupper och intressenter på lokal, nationell och europeisk nivå. WELL CARE kommer att engagera vård och omsorgspersonal och vård/omsorgstagare och anhöriga samt intressenter i lokala nätverk (Blandade Lärande Nätverk). Projektet kommer också att särskilt arbeta för minskad ojämlikhet i hälsa, ökad jämställdhet och minskad social utsatthet för berörda grupper.

För mer information och kontakt

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2023-11-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson