Socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

– mycket behöver förbättras för att förebygga våld mot barn

Socialstyrelsen har utrett 26 fall av dödligt våld eller försök till dödligt våld mot barn och identifierat ett tjugotal brister i samhällets skyddsnät. Här redovisas resultaten av utredningarna. Vidare förs diskussion om hur samhällets olika aktörer bättre kan uppmärksamma barn som riskerar att fara illa till exempel i familjer där föräldrar lider av svår psykisk ohälsa eller långvariga hälsoproblem, har ekonomiska svårigheter eller där föräldrarna är oense i samband med separation. 

Marie Nyman, och Moa Mannheimer, utredare vid Socialstyrelsen. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson