Barnkonventionen är lag

Bild på barn hand

Foto: Pexels

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen handlar om barnets rättigheter och utgår från ett barnrättsperspektiv, där barn ses som bärare av egna rättigheter.

Konventionen gäller alla barn inom en stat utan undantag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och började gälla i Sverige år 1990. Sedan dess har svenska lagar anpassats och ändrats för att vara i överensstämmelse med konventionens bestämmelser. Denna anpassning kommer att fortsätta även nu då barnkonventionens artiklar 1-42 blivit en del av den svenska lagstiftningen.

Länkar

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen

SOU-utredning 2020:63
En kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Ds 2019:23
En vägledning som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannens hemsida
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Senast uppdaterad 2021-04-02 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS