Implementering av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen

1 juli 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap.10 §) som säger att "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder".

Socialstyrelsen har gett ut en vägledning som vänder sig till chefer och politiker inom socialtjänsten med syftet att underlätta deras arbete med att göra bestämmelsen känd och att tillämpa den.

För att ytterligare stimulera implementeringen av bestämmelsen bjöd Nka in till ett blandat lärande nätverk där Socialstyrelsens vägledning utgjorde utgångspunkten. Det blandade lärande nätverket genomfördes i två omgångar och sammanlagt 18 kommuner deltog.

Syftet var att underlätta implementeringen av den nya bestämmelsen med hjälp av Socialstyrelsens vägledning, diskussioner i lokala blandade nätverk samt erfarenhetsutbyte mellan kommuner.

Sammansättningen av deltagare i de lokala nätverken varierade beroende på olika lokala förutsättningar. Deltagare har varit berörda politiker, chefer på olika nivåer och andra nyckelpersoner inom kommun och region (dåvarande landsting), samt anhöriga. Gruppen har bestått av 8-12 personer.

De lokala nätverken träffades vid tre tillfällen under hösten 2013 i det första nätverket och det andra nätverket träffades tre gånger under våren. Ledare från Nka var Jan-Olof Svensson och Marianne Winqvist.

Sammanställningar från diskussionerna i de två nätverken finns nedan.

Sammanställningar av diskussioner i nätverk 1

Sammanställning 1

Sammanställning 2

Sammanställning 3

Sammanställningar av diskussioner i nätverk 2

Sammanställning 1

Sammanställning 2

Sammanställning 3

Senast uppdaterad 2021-04-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson