Två nya regeringsuppdrag ska förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa

Regeringen har gett två nya uppdrag till Socialstyrelsen inom området psykisk hälsa. Uppdragen ska redovisas i september 2023, respektive mars 2025.

Det ena uppdraget handlar om primärvårdens stöd till personer med psykisk ohälsa. Detta stöd måste bli bättre anser regeringen, och ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att påskynda utvecklingen av ett förbättrat omhändertagande där både förebyggande och hälsofrämjande delar ingår.

Uppdraget kan beskrivas som ett led i den pågående omställningen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet mot en nära vård där en reformerad primärvård ska utgöra navet.

Socialstyrelsen ska genomföra det nya uppdraget i samverkan med flera myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg. I förbättringsarbetet ska även patient-, brukar – och anhörigorganisationer med flera delta.

Under 2022 får Socialstyrelsen 3 miljoner kronor för uppdraget. Arbetet ska redovisas i mars 2025.

Utgår från tidigare delbetänkande

I regeringsuppdraget hänvisas till tidigare satsningar, uppdrag och utredningar inom området, framför allt till delbetänkandet ”God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa”.

Där föreslås bland annat att primärvårdens ansvar för personer med lättare psykisk ohälsa ska bli tydligare och lagstadgas. I delbetänkandet belyser man också de anhörigas situation och behov av stöd för egen del.

Regeringen skriver att de förslag som presenteras i delbetänkandet ska utgöra utgångspunkten för Socialstyrelsens uppdrag. Insatserna ska anpassas till vårdgivarnas olika behov, och både utveckla vården och säkerställa en god kvalitet i mötet med patienten.

I uppdraget ingår även att bedöma effekterna av ett förbättrat omhändertagande, liksom följa upp hur det suicidpreventiva arbetet fortskrider.

Efterlyser aktuellt kunskapsunderlag

Socialstyrelsen har fått ytterligare ett regeringsuppdrag – med syfte att stärka hälsan bland personer med psykisk funktionsnedsättning och skapa förutsättningar för en mer jämlik vård, tandvård och omsorg.

För att nå detta mål behövs enligt regeringen ett kunskapsunderlag som kan ge en bild av hälsoläget. Man vill därför att Socialstyrelsen – utifrån befintliga dataregister – gör en kartläggning bland personer i målgruppen som får stöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bland annat ska man analysera målgruppens psykiska och somatiska hälsa, överdödlighet, tillgång till insatser från vård och omsorg, läkemedelsbehandling och sysselsättningsmöjligheter. Utifrån resultatet av kartläggningen ska förslag på åtgärder lämnas.

I arbetet ska Socialstyrelsen samverka med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska redovisas senast i september 2023. För uppdraget får Socialstyrelsen 2,5 miljoner kronor.

Ta del av de två regeringsuppdragen nedan:

Uppdrag att genomföra insatser för att främja, stödja och följa omställningen till en god och nära vård för att förbättra primärvårdens omhändertagande av psykisk ohälsa

Uppdrag att genomföra en registerbaserad kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-05-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson