Fullmakter

Maria Nyström Agback, jurist, beskriver kortfattat vad sidan handlar om.

På den här sidan har vi samlat information om olika fullmakter och länkar till mallar att ladda ner. Fullmakt betyder rätt att företräda annan. Den som lämnar en fullmakt kallas för fullmaktsgivare och den som tar emot en fullmakt kallas för fullmaktshavare.

Generalfullmakt

En generalfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) som ger samma rättigheter som fullmaktsgivaren har när det gäller att ingå avtal, kontakt med myndigheter, privatpersoner och företag. Personen kan alltså självständigt och obegränsat förvalta och företräda fullmaktsgivaren. Generalfullmakten gäller inte på banken som i stället har egna blanketter för fullmakt.

Läs mer om generalfullmakt på Demensförbundets webbplats

Mall för generalfullmakt (från Demensförbundets webbplats)

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) som ska företräda fullmaktsgivaren för det fall hen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Läs mer om framtidsfullmakt på Demensförbundets webbplats

Mall för framtidsfullmakt (från Svenska bankföreningens webbplats)

Enkel fullmakt

En enkel fullmakt är en begränsad fullmakt som enbart gäller för ett visst ärende eller ett enstaka specifikt uppdrag som framgår i fullmakten, till exempel ett bilköp, eller vid köp av bostadsrätt eller fastighet.

Mall för enkel fullmakt (från Fasportalens webbplats)

Anhörigbehörighet

En familjemedlem kan hjälpa en annan familjemedlem som på grund av till exempel sjukdom inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den anhöriga måste kunna styrka sitt släktskap med den person den ska företräda, genom personbevis eller legitimation.

Läs mer om anhörigbehörighet på Demensförbundets webbplats

God man

Godmanskap kan anordnas av tingsrätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är överförmyndaren i kommuner som ansöker om God man. Du når hen via kommunens växel eller kommunens webbsida. Det går också att göra en ansökan om God man direkt till den tingsrätten där personen som behöver God man bor.

Läs mer om God man på Sveriges Domstolars webbplats

Förvaltare

En förvaltare kan utses av tingsrätten för den person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig eller sin egendom. I första hand ska man dock utse en God man eller se till att personen får hjälp på något annat mindre ingripande sätt. Det är överförmyndaren i kommuner som ansöker om God man. Du når hen via kommunens växel eller kommunens webbsida.

Läs mer om förvaltare på Sveriges Domstolars webbplats

Banken

En anhörig får företräda en person som fyllt 18 år vid bankaffärer.

Läs mer om behörighet för anhöriga vid bankaffärer på Svenska Bankföreningens webbplats

Legitimation

Om din närstående behöver förnya sitt körkort får hen hemskickat papper om det och det går då bra att förnya via post.

När det gäller ny legitimation för person som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder inte kan lämna hemmet eller vårdinrättning för att ansöka om ny legitimation har Myndigheten för digital förvaltning tagit fram ett förslag på en statlig e-legitimation som så många som möjligt kan använda: En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (digg.se)

Uppgifterna ovan är hämtade ifrån:
Demensförbundet, www.demensforbundet.se
Sveriges Domstolar, www.domstol.se
Konsumenternas, www.konsumenternas.se
Svenska bankföreningen, www.swedishbankers.se
Fasportalen, www.fasportalen.se

Informationen på sidan är sammanställd av:
Annica Larsson Skoglund, Nka
Maria Nyström Agback, jurist

Senast uppdaterad 2023-05-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson