Samsjuklighetsutredningen överlämnade sitt slutbetänkande

Under tisdagen tog socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialminister Jakob Forssmed emot samsjuklighetsutredningens slutbetänkande.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur samordnade insatser vad gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna med samsjuklighet. I uppdraget ingick bland annat att se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman.

I november 2021 överlämnades delbetänkandet "Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. Utredningen föreslog då bland annat att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, samt att behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för psykiatriska tillstånd.

Tilläggsdirektiv

I oktober 2021 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv där man gav utredaren i uppdrag att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Det är detta som slutbetänkandet Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja fokuserar på. Utredningen har utgått från de målbilder som togs fram inom ramen för delbetänkandet – ett arbete som gjordes tillsammans med personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

– De målbilderna ha följt med oss hela tiden i det här arbetet, sa den särskilde utredaren Anders Printz i samband med att han presenterade slutbetänkandet på en pressträff.

Tre principer

De förslag som utredningen nu lämnar utgår från tre principer:

• Tvångsvård för skadligt bruk eller beroende ska ges samordnat med annan psykiatrisk vård och vara en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja. 

• Tvångsvård ska användas för att förhindra dödsfall och allvarlig sjukdom.

• Verksamheter som bedriver heldygnsvård med tvång ska vara i ständig utveckling för att göra vården så trygg och meningsfull som möjligt.

Utifrån principerna lämnas ett antal förslag. Bland annat att all tvångsvård vid skadligt bruk och beroende är regionernas ansvar. Utredningen menar att den slutna tvångsvården ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen. LVM upphör därmed och SiS ska inte längre ha uppdraget att bedriva tvångsvård för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende.

I slutbetänkandet föreslås också att en kommission för en trygg, meningsfull och rättssäker tvångsvård ska inrättas vid Socialstyrelsen. I kommissionen ska patienter, anhöriga, företrädare för region och kommun, myndigheter, forskare och personer med juridisk kompetens ingå.

Reformen som föreslås är omfattande och utredningens förslag är att den ska genomföras stegvis under en femårsperiod.

Läs slutbetänkandet "Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja"