Region Jönköpings län

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga? 
Arbetet för barn som anhöriga hålls samman av en styrgrupp med en bred representation. Sammankallande för styrgruppen är Utredare för barn och unga vid staben för Folkhälsa och sjukvård. Ute i verksamheterna finns barnrättsombud och som en del i uppdraget ingår att tillsammans med den närmsta chefen skapa och upprätthålla rutiner för att möta barn som anhöriga. Rutinerna ska omfatta barns behov av information, råd och stöd i samband med förälders sjukdom och/eller död. 

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL? 
I Handlingsplan för barnkonventionen beskrivs arbetet med barn som anhöriga. Som stöd i arbetet finns ett antal broschyrer framtagna för att underlätta informationen till barn, förälder, övriga anhöriga, förskola samt skola. Speciellt framtaget material finns även för personal. 

Hur följs styrdokumenten upp? 
Arbetet följs upp genom ett årligt Barnbokslut vilken är en bilaga till årsredovisningen. 

Finns det barnombud för barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut? 
I vår region har vi cirka 260 barnrättsombud ute i våra verksamheter. 

• Barnrättsombudet ska tillsammans med sin chef informera och stödja den egna enheten och bidra till att barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt. Utbildningspaket finns som hjälpmedel. 

• Barnrättsombudet ska arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som är patienter, anhöriga, närstående eller medborgare får ett bra omhändertagande, god tillgänglighet och åldersanpassad information i en god miljö. 

• Barnrättsombudet ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar plötsligt eller oväntat dör (HSL 5 kap.7§). 

• Barnrättsombudet kan vara ett stöd till medarbetare som avser göra en anmälan om misstanke om att ett barn far illa. FAKTA-dokumentet ”Barn som far illa eller misstänks fara illa” utgör det kliniska stödet i arbetet. 

• Barnrättsombudet kan bära ”knappen” med texten BARNRÄTTSOMBUD på sina arbetskläder. Detta ger en markering till omgivningen om att här är en person med ett specifikt uppdrag för barn. 

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga? 
På en strategisk nivå ligger ansvaret för barnrättsarbetet och barn som anhöriga på samma funktion. Likaså inbegrips båda perspektiven i barnrättsombudens uppdrag samt i det arbetet som Barnskyddsteamet utför. 

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga? 
Genom att arbetet knyts samman på det sätt som beskrivs ovan. Båda perspektiven lyfts samtidigt. 

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder? 
I journalen används Familjeformuläret och KVÅ-koder som ska användas. 

Finns det utbildningsinsatser till personal? 
Årlig utbildning i Barnkonventionen samt nätverksträffar för barnrättsombuden två gånger per år. Vi erbjuder personalen utbildning i BRA-samtal. Vi länkar också till Nka:s webbutbildning Våga fråga.

Finns det material/information till personal?
• Checklista – Att samtala med barn som anhörigs sjukdom 
• Samtalskort – Tänk på det här i mötet med barn och unga 
• Råd till förskola och skola: Att vara barn och anhörig när någon i familjen är allvarligt sjuk 
Guidar även vårdpersonal i sitt möte med barn 

Finns det material/information till föräldrar? 
• Råd till föräldrar: Att vara barn och anhörig när ett syskon är allvarligt sjuk
• Råd till föräldrar: Att vara barn och anhörig när någon i familjen är allvarligt sjuk 
Guidar även vårdpersonal i sitt möte med barn

Finns det material/information till barn och unga? 
• Min bok, när mamma, pappa eller ett syskon är sjukt. Guidar även vårdpersonal i sitt möte med barn. 
• 1177 - Du som är närstående i vården 
• 1177 - Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården 

Har det genomförts några särskilda satsningar? 
Akutprocessen barn i sorg för att knyta an till fortsatt möjlighet till råd och stöd samverkar ambulanssjukvården, akutmottagningarna och primärvården med sjukhuskyrkan, räddningstjänsten och den medicinska delen av elevhälsan i skolan.
Ingått ett IPO (idéburet offentligt partnerskap) med Vårsols samtalscenter.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Arbetet följs upp via Barnbokslut. Utvecklingsområden kopplas sedan till Handlingsplan för barnkonventionen. 

Länk till hemsida: Barn och unga - Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) 

Kontaktuppgifter:
Veronica Ottosson
Telefon:
070-389 81 42 
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Senast uppdaterad 2022-12-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson