Studie om hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplevt pandemin

I en intervjustudie som gjorts av SUF-Kunskapscentrum tillsammans med FoU Region Uppsala har man undersökt hur föräldrar med mild intellektuell funktionsnedsättning har upplevt covid-19-pandemin. Studien visar bland annat att föräldrarna upplever att pandemin ledde till ökade krav i föräldraskapet och minskat professionellt stöd.

Sammanlagt deltog tio föräldrar i intervjuer om deras upplevelser av hur pandemin påverkat dem själva och deras barn. Intervjuerna visar att många av de deltagande föräldrarna upplevde att deras interaktion och relation med barnen blev mer ansträngd till följd av ökade krav i föräldraskapet och minskade resurser för coping. Många föräldrar upplevde också ett minskat professionellt stöd, minskad kontakt och hjälp från vänner och familj, samt brist på anpassad information.

Resultatet stödjer tidigare forskning och perspektiv som betonar att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha en ökad sårbarhet för omvälvande händelser. Det pekar också på vikten av att dessa föräldrar får kontinuerligt stöd under kriser, skriver SUF-Kunskapscentrum på sin webbplats.

Läs studien: Parents with intellectual disability reporting on factors affecting their caregiving in the wake of the COVID-19 pandemic: A qualitative study

Senast uppdaterad 2022-09-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson