Kunskapsöversikter

Här kan du läsa och ladda ned kunskapsöversikter inom området Barn som anhöriga.

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD: kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats

Rapporten har sammanställts som en del i ett projekt som företagits på uppdrag av Socialstyrelsen och som i sin helhet syftar till att kartlägga aktuellt kunskapsläge gällande föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD så som det beskrivs i vetenskaplig forskning, av målgruppen och av professionella. Samt baserat på nämnda kartläggning ta fram ett förslag (en övergripande skiss) på hur en målgruppsanpassad föräldraskapsinsats skulle kunna utformas, utvecklas och utvärderas.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Effekter av anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras omvårdnadspersoner

Denna kunskapsöversikt har fokus på anknytningsbaserade interventioner till spädbarn och yngre barn (0–5 år) och deras närmaste omvårdnadspersoner. Anknytning handlar om barns behov av trygghet och närhet till minst en anknytningsperson för att kunna utvecklas och använda sina egna resurser.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger

Syftet med denna kunskapsöversikt är att systematiskt kartlägga, granska och sammanställa kunskap om vilka utvärderade metoder och program som finns för att ge stöd till barn och/eller förälder när en förälder är beroende av alkohol eller andra droger. Kunskapsöversikten syftar också till att ge underlag för slutsatser om behov och riktning för vidare kunskapsutveckling och forskning.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Rapport nr 5 i projektet "Barn som anhöriga", som genomförs av CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar. Rapportens syfte är att belysa hur vanligt det är att barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9 samt för hälsa och social situation för unga vuxna i åldern 18–40 år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Föräldraskap hos vuxna med ADHD eller Autismspektrumtillstånd

Det finns idag mycket kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST). Det finns också en del kännedom om vilka konsekvenser barnens svårigheter får för individ och samhälle. Det är konstaterat att ADHD och AST kvarstår i vuxen ålder, även om symtombilden och problematiken kan te sig annorlunda. Kunskapen om föräldraskap hos vuxna med ADHD eller AST är dock begränsad.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Antologin: Att se barn som anhöriga - om relationer, interventioner och omsorgssansvar

I denna antologi försöker forskare som deltar i eller är inbjudna till det svenska forskarnätverket "Barn som anhöriga" att utifrån aktuell forskning undersöka, beskriva och förklara innebörden
i att barn är anhöriga. Olika teman lyfts såsom barns positioner i familjen där utsatthet och beroendei relationen till föräldrar beskrivs men också barns aktiva agerande i relation till föräldrar och syskon belyses.
Läs eller ladda ner antologin (pdf i nytt fönster)

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan definieras på olika sätt. I denna kunskapsöversikt används barnpsykiatrikommitténs (SOU 1998:31) definition som utgår från de symtom som den unge uppvisar. Sådana symtom är varaktiga, hindrar den unge att fungera och utvecklas optimalt samt orsakar lidande för den unge och ofta också för de anhöriga.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Barn som är anhöriga när en förälder avlider

Denna kunskapsöversikt handlar om stöd till barn när en förälder avlider. En utgångspunkt är tilläggen i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2009:979) § 2g och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kap. 6 § 5 om att samhällets hälso- och sjukvård ska beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning; har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada; är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel; eller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf nytt fönster)

Effekt av metoder för stöd till barn när en förälder avlider

Vad vet vi om hur samhället bäst hjälper barn när en förälder avlider? Detta är en kortversion av Barn som är anhöriga när en förälder avlider: En kunskapsöversikt om effekt av metoder för stöd till barn av Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson (1), utgiven vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga år 2014. Den som önskar mer fördjupning än kortversionen kan ge hänvisar vi till kunskapsöversikten
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Omslag kunskapsöversikt

Detta är en av flera kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Nka har uppdrag av Socialstyrelsen att långsiktigt stimulera och stödja utvecklingen inom området barn och unga som anhöriga till personer med missbruk samt att bygga upp en bas för kunskapsproduktion, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk.
Läs eller ladda ner kunskaöversikten (pdf nytt fönster)

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Omslag kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt är avsedd att vara ett stöd i kunskapsutvecklingen om metoder för att ge information, råd och stöd till barn när en förälder har allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2g §) har personal inom hälso- och sjukvård sedan 2010 ett ansvar att beakta ett barns behov av information, råd och stöd när en förälder har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk störning eller funktionsnedsättning, missbrukar beroendeframkallande medel eller oväntat avlider.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga

Jag har i denna kunskapsöversikt presenterat forskning om barn som anhöriga. I forskningen uppmärksammas barns relation till föräldrar som har så allvarliga svårigheter att dessa kan utgöra en risk för barnets gynnsamma utveckling. En sådan risksituation som forskningen pekar ut är att växa upp i en familj där den ena eller båda föräldrarna har en psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa, och/eller har allvarliga missbruks- och beroendeproblem. Det finns också en del forskning kring det nyfödda barnets utsatthet för skador på grund av förälderns missbruk, och att barnet kan ha fått skador av droger redan innan det föddes.
Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-10-15 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson