Om oss

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och har sedan 2011 i uppdrag från regeringen att vara ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov.
Läs mer

Film om Nka:s uppdrag, att vara ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov.

 

Bakgrunden till detta uppdrag är en studie gjord av FUB 2010.
Läs mer

Syftet med kunskapsstödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga, myndigheter och verksamheter.

Socialstyrelsen uppskattar målgruppens storlek till cirka 7 000 personer i alla åldrar med en kombination av intellektuell funktionsnedsättning och flera omfattande funktionsnedsättningar. De finns spridda över hela landet, vilket gör att många myndighets- och verksamhetsföreträdare endast möter ett fåtal barn och vuxna och därigenom saknar möjlighet att bygga upp nödvändig kvalificerad kunskap och kompetens.

Vad är flerfunktionsnedsättning?

Definition från Socialstyrelsens termbank:
"Flerfunktionsnedsättning avser oftast en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov. Den motsvarande internationella benämningen är PIMD (Profound Intellectual and Multiple Disabilities). Funktionsnedsättningens grad kan anges med hänvisning till klassifikationer såsom DSM-5 och Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

Ibland används flerfunktionsnedsättning i betydelsen 'flera funktionsnedsättningar', utan precisering av funktionsnedsättningarnas art eller allvarlighetsgrad.

Flerfunktionsnedsättning används alltså i olika betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses."

När Nka refererar till flerfunktionsnedsättning avses funktionsnedsättningens grad som svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning enligt DSM-5, i kombination med omfattande rörelsenedsättning motsvarande GMFCS-nivå IV eller V.

Kontaktpersoner

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

Dokument

Till mångas nytta – FUB:s förstudie om behovet av ett nationellt kunskapscenter

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder – Socialstyrelsens utredning

Regeringsbeslut att bevilja ansökan från Nka att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och unga med en kombination av utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter, rörelsehinder, dövhet eller synskada samt medicinska behov.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson