Pandemins konsekvenser för personer med NPF och deras anhöriga

Bild på två personer som sitter på marken och höstlöv i fokus

Riksförbundet Attention har publicerat en rapport om pandemins konsekvenser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga. I rapporten konstaterar Attention att familjerna har drabbats hårt av pandemin, bland annat på grund av isolering och att stödinsatser har ställts in.

Resultatet i rapporten baseras på en enkät som i april 2021 skickades ut till Attentions medlemmar. Cirka 1 500 personer svarade på enkäten, varav 92 procent uppgav att de är anhöriga till någon med NPF, 32 procent att de har en egen diagnos och 18 procent att de i sitt arbete möter personer med NPF.

Undersökningen visar att de som har påverkats mest under det senaste året är de som redan innan pandemin hade ett stort behov av stöd och insatser. Bland annat uppger dessa personer att man har upplevt en större oro, mer stress och en försämrad psykisk hälsa.

Pandemins konsekvenser för hälsan

45 procent av de svarande uppger att hälsan har påverkats negativt under pandemin. Samtidigt svarar ungefär lika många att hälsan inte har påverkats något nämnvärt, medan 10 procent uppger att hälsan har påverkats positivt under det senaste året.

Att pandemin har påverkat de svarande på olika sätt är alltså tydligt. Många har upplevt en stark känsla av ensamhet och oro och haft svårt att få stöd i sin situation. Slitningar inom familjen ökar när fler är hemma och personer som tidigare har haft avlastning från exempelvis far- och morföräldrar har påverkats stort då detta stöd uteblivit.

Samtidigt uppger en del att situationen har gjort att man upplevt mindre stress och fått mer tid till fritid. En del menar också att den sociala situationen inte har påverkats så mycket då man redan tidigare begränsat sina sociala kontakter på grund av NPF-problematiken. Andra menar att det till och med har varit skönt att inte behöva befinna sig i olika sociala sammanhang och att detta har lett till en ökad psykisk hälsa.

Insatser har uteblivit eller fördröjts

Under pandemin har barn och unga med NPF särskilt drabbats av att aktiviteter har ställts in och att skolan ibland bedrivits på distans. Detta har i sin tur också fått konsekvenser för föräldrar och andra anhöriga. Attention skriver i rapporten att många föräldrar upplever att de har fått ta ett större ansvar för barns skolgång, vilket också gått ut över arbetssituationen, ekonomin och den allmänna situationen i hemmet.

Vad gäller olika insatser och stöd från samhället upplever många att insatserna har tagit längre tid att få och/eller uteblivit under pandemin. Av de svarande som är anhöriga uppger över en tredjedel att deras situation har försämrats under pandemin, men samtidigt uppger också en tredjedel att situationen inte har förändrats under det senaste året. Situationen med hemarbete har för en del ökat flexibiliteten och lett till mindre stress i vardagen.

Krävs kraftiga åtgärder

Attention skriver i rapporten att de ser att den psykiska och fysiska hälsan har blivit sämre hos många med NPF och deras anhöriga under pandemin. De skillnader som fanns i samhället redan innan pandemin har förstärkts och Attention menar att det behövs kraftiga åtgärder för att situationen inte ska leda till ytterligare utsatthet och utanförskap för personer med funktionsnedsättningar.

Detta är några av de förslag till förändringar som Attention lämnar i rapporten:

• Regeringen och andra ansvariga samhällsinsatser bör ha ett särskilt fokus på sårbara grupper vid återstarten efter pandemin

• Reglerna på arbetsmarknaden utifrån balansdirektivet bör ses över och inkludera fler anhöriga i möjligheten till flexibel arbetssituation

• Se över regelverken som styr Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att den som inte kan, eller inte har kunnat, arbeta på grund av egen eller närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning får sin försörjning tryggad.

Här kan du läsa hela rapporten

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson