KLART: Sverige får en nationell anhörigstrategi

Bild till vänster: En vuxen håller ett barn i handen. Bild till höger: Socialminister Lena Hallengren

"Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga", säger socialminister Lena Hallengren. Foto till vänster: Pexels. Foto till höger: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har nu tagit beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Regeringen skriver att syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. 

– Vi är glada över regeringens beslut och hoppas att strategin kommer bidra till att anhöriga blir mer sedda och i större utsträckning får stöd för att kunna hantera sitt omsorgsgivande, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Strategin ska formulera och tydliggöra de olika behov som anhöriga kan ha och kommer att utgå från följande tre punkter:

1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar

2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas.

3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

– Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, samt hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas. Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram stöd som kan ge vägledning för styrning, ledning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet. Stödet ska rikta sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare och övrig vård- och omsorgspersonal.

Slutligen får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar beslut om personer som behöver stöd. Syftet med stödet är att ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningar, samt vara till hjälp vid utformning av individuella stödinsatser riktade till anhöriga.

Regeringen har också beslutat att höja statsbidraget som årligen fördelas till organisationer som stödjer anhöriga som vårdar och hjälper en närstående från 11 miljoner kronor till 16 miljoner kronor.

Läs den nationella anhörigstrategin

Nka tog initiativ till en nationell anhörigstrategi 2017 och presenterade då förslag på vad en kommande strategi skulle kunna innehålla. Detta resulterade i att Socialstyrelsen fick i uppdrag att fram underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående.

Läs mer om utvecklingen av en nationell anhörigstrategi på Nka:s webbplats

Senast uppdaterad 2022-04-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson