Stort intresse för hållbart arbetsliv i Almedalen

Vi tar ställning för ett #hållbartarbetsliv

Arbetsgivare för anhöriga ankom till ett regnigt Visby på Almedalens första dag och visste inte riktigt vad som väntade då ingen av oss varit på Almedalen förut. Vi var där för att väcka uppmärksamhet kring vår verksamhet och lyfta anhörigfrågan i debatten samt höra vad det sägs om hållbart arbetsliv. Det blev tre intensiva dagar av lyssnande på seminarier och nätverkande med företag och politiker.

Att som företag aktivt arbeta för ett hållbart arbetsliv verkar enligt flera seminarier i Almedalen vara något som fler och fler företag tänker på. Det som var utmärkande för seminarierna var att det framkom att ett hållbart arbetsliv vad gäller god arbetsmiljö, flexibilitet och mjuka värden ansågs som väldigt viktigt och något som kommer bli allt viktigare i framtiden enligt både fackförbund och politiker. Organisationers utveckling från att ha varit mer hierarkiska till mer flexibla och platta med mycket projekt- och processtyrning har också gjort att ledarskapet förändrats.

Jusek och framtidens kollektivavtal

Juseks seminarium handlade om flexibelt arbetsliv. Där diskuterade en paneldebatt hur ett allt mer flexibelt arbetsliv och ny teknik många gånger suddar ut gränsen mellan jobb och fritid. Arbetsgivarna måste hitta arbetssätt och upprätta styrdokument på företagen som beskriver hur de ska förhålla sig till exempelvis mail, informationsflöde, etc. Kollektivavtalen kommer också enligt Jusek spela en större roll för flexibelt arbete i framtiden då större vikt kommer att läggas på vilka mål som ska uppnås istället för arbetstider. Ur anhörigperspektivet kan detta vara intressant då ett flexibelt arbetsliv kan underlätta anhörigomsorgen samtidigt som det är viktigt att vara observant på dess konsekvenser.

Förebyggande företagshälsovård

Dagens industri hade en paneldebatt gällande hur politiker, företagare och företagshälsovård råder bot på ökade sjukskrivningar och det alla var överrens om var att göra förebyggande insatser samt hjälpa och stötta i ett tidigt skede. Detta görs enligt Joachim Morath, VD Feelgood, genom att ha en god dialog med hela arbetsplatsen. På detta sätt kan cheferna "fånga" upp individer som mår dåligt och sätta in insatser som kan förhindra en eventuell sjukskrivning. Feelgood arbetar med företagshälsovård och fler och fler företag arbetar med företagshälsovård idag men den varierar i kvalitet.

Politikerna diskuterade vad som kan sporra företagen till att ha en god företagshälsovård med förebyggande insatser. Där framkom exempelvis den ekonomiska vinning som företagen gör vilket ligger väldigt nära Arbetsgivares för anhörigas intresse av att förebygga sjukskrivning på grund av stress och oro till följd av anhörigomsorg.

Arbetsgivare för anhöriga i Almedalen

På måndagen höll vi vårt eget seminarium; "Yrkesverksam och anhörig- en (o)möjlig kombination?" där politiker, Svenskt Näringsliv och arbetsgivare bland annat diskuterade hur anhöriga har det på arbetsplatser idag och hur det kan se ut i framtiden. Panelen var överrens om att samhällsstödet bör öka bland annat genom att ha med anhöriga i helhetstänket kring den anhöriga och genom att utveckla specialstödet i skolan. Åsikterna gick dock isär något när frågan ställdes kring hur öppet anhörigfrågan diskuteras på arbetsplatserna. Medan Carina Lindfelt från Svenskt näringsliv menade att frågan löses lokalt på arbetsplatsen, undrade Lena Hallengren (S) om frågan verkligen diskuteras så öppet så att arbetsgivaren vet hur de yrkesverksamma har det i sin vardag. Elisabeth Borg, Region Gotland menade att det inte går att förlita sig på att medarbetarna berättar om sin situation själva. Men med ökad medvetenhet på arbetsplatsen ökar också chansen till dialog mellan medarbetare och chef. Bland 30-talet besökare var intresset stort och diskussionerna kommer att fortsätta även efter Almedalen i samverkan med Arbetsgivare för anhöriga.

Efter tre givande dagar i Almedalen kom vi hem med nya insikter och nya kontakter inför framtidens arbete med Arbetsgivare för anhöriga som kan föra nätverket framåt mot ett hållbart anhörigvänligt arbetsliv.

Text och foto: Annika Schaefer

Senast uppdaterad 2021-11-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson