Mål för arbetet kring Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Bild på ambulanspersonal

Det övergripande målet är att ambulans- och akutsjukvården i Sverige ska kunna erbjuda barn ett ändamålsenligt stöd om en förälder drabbas av allvarlig sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Ett delmål är att erbjuda berörda medarbetare metoder för att med välfungerande rutiner möta barn och familjer i denna situation på ett tryggt och kompetent sätt. Arbetet syftar till att utveckla:

  • En tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer
  • En väl definierad samverkan mellan berörda aktörer
  • Tydliga och samordnade handlingsplaner och rutiner för adekvat stöd till barn
  • Adekvat kompetens för att ge stöd till barn som anhöriga (i akut situation och på sikt)
  • Tydlig rollfördelning – vem gör vad och när?
  • Utbildning till aktuella aktörer om barnperspektivet i olika situationer

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson