Pandemin har ökat anhöriga till äldres omvårdnadsinsatser

Bild på två äldre personer, ena personer håller handen om den andras arm

Foto: Pixabay

Oron för smitta har lett till att hemtjänsten sagts upp eller minimerats. Både anhöriga och närstående har ändrat sin syn på vad som är okej gällande anhörigas omvårdnadsinsats, till exempel att flytta hem till sina föräldrar för att hjälpa. Det tyder en rapport från Göteborgsregionen på, enligt ett pressmeddelande.

Som ett resultat av pandemin tar anhöriga till äldre idag ett större ansvar för de närståendes omvårdnad i hemmet. En intervjustudie från Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet - FoU i Väst - tyder på att närstående och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem. Studien tyder även på att anhöriga har blivit ännu viktigare under pandemin.

Svåra utmaningar

En av studiens slutsatser är att medarbetare och chefer i kommunal vård och omsorg under pandemin har ställts inför svåra utmaningar när de behövt balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och anhörigas behov och önskemål.

FoU i Väst har intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner.

– I intervjuerna fick vi exempel på situationer där det som patienter och anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med hemsjukvårdens direktiv och möjligheter. Patienten kanske ville att personalen skulle ha skyddsutrustning men personalen kunde inte möta det önskemålet i början av pandemin eftersom de inte hade riktlinjer och rekommendationer om det och för att det rådde brist på skyddsutrustning, berättar Theresa Larsen på FoU i Väst i pressmeddelandet.

Ny syn på anhörigas insats

Flera av de intervjuade beskrev att det känts tryggare att få vård i hemmet jämfört med på en vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Andra uttryckte mycket stor oro för att smittas av hemsjukvårdspersonalen. Studien tyder även på att de anhörigas roll har ökat i betydelse under pandemin.

– Vi har exempel på patienter som har minimerat eller sagt upp hemtjänsten på grund av rädsla för att bli smittade. Det har inneburit att de anhöriga har fått ta ett betydligt större ansvar. Vi kan se att anhöriga och patienter har ändrat uppfattning om vad som är en acceptabel nivå av anhörigstöd. Det finns exempel på saker som man före pandemin nog inte hade tyckt var okej, som att flytta hem till sin sjuka förälder för att hjälpa till med omvårdnaden, säger Doris Lydahl på FoU i Väst.

God och nära vård ska utgå från frågeställningen "Vad är viktigt för dig som patient och anhörig?". Studien visar att detta kan vara svårt att uppfylla i praktiken.

Studien gör inte anspråk på att visa en heltäckande bild, men lyfter frågor som sannolikt berör många fler än dem som här kommit till tals.

Läs rapporten: Pandemin ställer frågan om delaktighet vid vård i hemmet på sin spets

Text: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson