Förskolans uppgift

Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre, när det finns allvarliga svårigheter i familjen. På så sätt bidrar förskolan också till att förbättra barnets möjligheter till en positiv framtid.

Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre, när det finns allvarliga svårigheter i familjen. På så sätt bidrar förskolan också till att förbättra barnets möjligheter till en positiv framtid.

Professionellt förhållningssätt

En grundbult i förskolans arbete är en välfungerande kontakt med barnens föräldrar. För detta finns oftast väl utarbetade rutiner i form av inskolningsplan med föräldrasamtal, regelbundna utvecklingssamtal kring de enskilda barnen samt föräldramöten kring verksamhetsfrågor. Utöver dessa vardagliga föräldrakontakter förekommer, på både förälderns och pedagogens initiativ, samtal av mer problemfokuserad karaktär. Barnet kan ha uppvisat svårigheter som föräldern behöver få del av eller föräldern kan ha något problematiskt att berätta.
Förskolan behöver vinnlägga sig om att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande med barnets bästa i fokus. Det är extra viktigt om familjen går igenom stora svårigheter.
Samtalen kan fokuseras på hur de svårigheter som familjen brottas med kan påverka barnet och hur förskolan kan hjälpa barnet på bästa sätt. På så sätt hjälper man också problemtyngda föräldrar att se barnets behov i situationen.

Ta del av:

Handbok i arbetet med barn i svåra livssituationer: Du är en viktig vuxen i förskolan. Beställs från: http://www.randigahuset.se/webbshop/

Föreläsningar med Birthe Hagström :

Senast uppdaterad 2021-01-13 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson