Förskolans uppgift

Genom att uppmärksamma barns behov och ge dem särskilt stöd och omsorg kan förskolan bidra till att barnen mår bättre, när det finns allvarliga svårigheter i familjen. På så sätt bidrar förskolan också till att förbättra barnets möjligheter till en positiv framtid.

En grundbult i förskolans arbete är en välfungerande kontakt med barnens föräldrar. För detta finns oftast väl utarbetade rutiner i form av inskolningsplan med föräldrasamtal, regelbundna utvecklingssamtal kring de enskilda barnen samt föräldramöten kring verksamhetsfrågor. Utöver dessa vardagliga föräldrakontakter förekommer, på både förälderns och pedagogens initiativ, samtal av mer problemfokuserad karaktär. Barnet kan ha uppvisat svårigheter som föräldern behöver få del av eller föräldern kan ha något problematiskt att berätta.

Förskolan behöver vinnlägga sig om att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande med barnets bästa i fokus. Det är extra viktigt om familjen går igenom stora svårigheter.
Samtalen kan fokuseras på hur de svårigheter som familjen brottas med kan påverka barnet och hur förskolan kan hjälpa barnet på bästa sätt. På så sätt hjälper man också problemtyngda föräldrar att se barnets behov i situationen.

Stöd som förskolan kan ge:

 • Trygga relationer
 • Positiva speglingar som stärker självbilden
 • Hoppingivande vuxna förebilder
 • Stärkande grupptillhörighet
 • Struktur – en fungerande vardag med stödjande rutiner
 • Stimulans i form av lek och lärande
 • Andrum från en pressad situation hemma
 • Åldersadekvat information och hjälp att förstå – i samråd med föräldrar

Reflektera/diskutera:

Finns det något att förbättra i vår verksamhet för att:

 • skapa trygga relationer?
 • stimulera lek och lärande?
 • kunna erbjuda struktur och välfungerande rutiner?
 • I vilka situationer utmanas vårt professionella förhållningssätt?
 • Hur ska vi förhålla oss och agera om en förälder är alkoholpåverkad eller hotfull?
 • Vilket stöd finns att hämta internt och externt?

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson