Barn som anhöriga och omsorgsgivare ingår i Barngarantin

Elever sitter på rad. En flicka i mitten har en dator i knät och två pojkar sitter bredvid och tittar på datorn.

Genrefoto: Pexels

Det Europeiska rådets rekommendationer om en europeisk barngaranti ska implementeras i Sverige. Det meddelar regeringen som nu har tagit beslut om en nationell handlingsplan för genomförandet av rekommendationerna.

Målet med barngarantin är att förebygga och bekämpa social utsatthet genom att säkerställa att barn har tillgång till vissa grundläggande samhällstjänster. Dessa tjänster innefattar faktisk och kostnadsfri tillgång till förskola och barnomsorg, utbildning och skolbaserade aktiviteter, minst ett mål hälsosam mat per skoldag, hälso- och sjukvård, hälsosam kost och adekvata bostäder.

Regeringen skriver att de flesta barn i Sverige har tillgång till tjänsterna i teorin, men att det också finns barn som inte får eller riskerar att inte få tillgång till tjänsterna. Det kan bland annat handla om barn i ekonomiskt utsatta familjer, barn som lever i osäkra boendeförhållanden, barn i socioekonomiskt utsatta familjer, barn med funktionsnedsättning och barn som är placerade utanför det egna hemmet.

I den nationella handlingsplan som nu har tagits fram lyfter man också fram att barn som är anhöriga och omsorgsgivare kan ha svårare att få tillgång till de grundläggande samhällstjänsterna.

"Behoven hos barn som anhöriga och barn som tar ansvar för någon närstående har uppmärksammats alltmer under senare år. Barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller dödsfall löper större risk för negativa konsekvenser vad gäller deras hälsa, skolgång och framtida arbetsliv" står det i dokumentet, med hänvisning till Kunskapsguidens sida om barn som anhöriga.

– Detta är en ambitiös handlingsplan som bevakar barns möjligheter och rättigheter. Även om Sverige i hög utsträckning uppfyller de krav som ställs i barngarantin, ska inget barn behöva hamna i social utsatthet. Barns faktiska tillgång till boende, likvärdig skolgång och sjukvård ska inte avgöras av bostadsort, hemförhållanden eller vilka behov de har, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Läs mer om barngarantin på regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad 2022-03-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson