Västra Götalandsregionen

Thorax - IVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett etablerat och nationellt erkänt arbete för barn som anhöriga inom akutsjukvården. I den nationella arbetsgruppen har perspektiven vidgats från akutsjukvård till att också omfatta den prehospitala vården i Västra Götalandsregionen med fokus på samverkan.

I gruppen har det tillkommit viktiga funktioner som polis, barnskyddsteam, socialtjänsten och sjukhuskyrkan. Det man ville uppnå var till exempel:

  • att upprätta rutiner kring barn som anhöriga med målsättning att täcka normalsituationer inom ambulans- och akutsjukvården
  • att få till en gemensam bild med fungerande flöden och uppgifter
  • att öka kunskapen om hur vi pratar med barn
  • om orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa
  • kunskap om varandras roller och hur de kan stödja det gemensamma uppdraget kring barn som anhöriga. Var och ens uppdrag behöver tydliggöras för att veta vad vi kan förvänta oss av varandra och vilka lagrum som gäller.

Arbetsgruppen i VG-regionen har medverkat i att ta fram flera av de verktyg som finns att tillgå på denna webbsida. 

Läs mer: 

Om orosanmälan

Poster TIVA (pdf)

Abstract "Barn och ungdomar som närstående till svårt sjuka på Thorax Intensiven" (pdf)

Barnet som anhörig vid dödsfall, TIVA (pdf)

Presentation om TIVA från slutkonferens i Jönköping (pdf)

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson