Antologi

Bild på en pappa och dotter som drar en skrinda

I antologin Att se barn som anhöriga – om relationer, interventioner och omsorgsansvar sammanställs aktuell forskning och utveckling inom området barn som anhöriga. Utifrån aktuell forskning försöker forskare undersöka, beskriva och förklara innebörden av att barn är anhöriga.

I antologin lyfts olika teman och aspekter av anhörigskap för barn. Huvudfokus i antologin är den svenska kontexten, men antologin innehåller också internationella utblickar till Storbritannien där ”Young carers” är ett etablerat forskningsområde.

Vidare beskrivs hur många barn som är anhöriga i de sammanhang som hälso- och sjukvårdslagen omfattar och hur det går för dem i skolan. Ett avsnitt tar upp aktuell kunskap om befintliga interventioner för stöd till barn och föräldrar. Även stöd till syskon som anhöriga och forskning om våld i familjen belyses.

Antologin vänder sig till studerande på sjuksköterske-, läkar-, socionom- och lärarprogrammet samt övriga professionsutbildningar som i sin yrkesverksamhet möter anhöriga barn och deras föräldrar i behov av stöd. Den är även avsedd för beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, enskilda personer och idéburna organisationer som söker kunskap om barns livsvillkor som anhöriga.

Totalt har 28 forskare medverkat antologin som omfattar 18 kapitel.

Läs eller ladda ner antologin (pdf)

Läs eller ladda ner innehållsförteckning för antologin (pdf)

Ladda ner hela antologin eller kapitlen

Hela antologin, 386 sidor

Barn är anhöriga

1. Att se barn som anhöriga

2. Barn som anhöriga – i skuggan av föräldrar med problem

3. Att betrakta barnen som anhöriga inom socialtjänsten, exemplet kontaktfamilj

4. Varför såg ingen mig? – Om oviljan att uppmärksamma det obekväma

Hur många barn och hur går det för barnen?

5. Barn som anhöriga i vården – hur många är de?

6. Barn som anhöriga – hur går det i skolan?

7. Barn som förlorar en förälder: Konsekvenser för hälsa och dödlighet

8. Barns behov av information, råd och stöd när en förälder får vuxenpsykiatrisk vård – hur efterföljs lagen i den kliniska vardagen?

Interventioner

9. Stöd riktat till barn vars förälder har en allvarlig fysisk sjukdom

10. Stöd till barn när en förälder avlider

11. Barn i familjer med alkoholproblem – kan ett webbaserat program hjälpa ungdomar?

12. Stödgrupper för familjehemsplacerade barn och unga

13. Beardslees familjeintervention – en hälsofrämjande intervention för barn i riskmiljöer

14. Att vara ett syskon som närstående till ett barn med cancer

Våld i familjer

15. Barn som tvingas växa upp med våld mellan sina omsorgspersoner

16. Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna – unga vuxnas erfarenheter och hälsa

Barn som omsorgsgivare

17. Barn som anhöriga, utsatta och omvårdare – två typexempel

18. Gestaltning av begreppet ”unga omsorgsgivare” och politiskt gensvar: Ett transnationellt perspektiv

Senast uppdaterad 2022-03-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson