Vilket stöd finns?

Du som är anhörig vet bäst vilket behov och stöd du behöver. Men ofta går mycket av energin åt för att hjälpa den som är sjuk. Därför kan det vara bra att veta vilket stöd som finns även för dig som är anhörig.

Bild på en kvinna som håller om en person

Det finns stöd att få

Anhörigstöd från kommun och region kan vara många olika insatser. Det kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar.

Även om lagstiftningen som berör anhörigas rättigheter till stöd har skärpts behöver det göras mer för att anhöriga ska få en starkare position i samhället. Här finns exempel på några vanliga stödformer:

 

Anhörigkonsulenter

Många kommuner har anställt en anhörigkonsulent, som kan guida dig till samhällets olika stödformer för dig som är anhörig. Anhörigprojektet håller utbildningar för anhörigkonsultenter för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa närstående.

Information och stöd i grupp

Det blir allt vanligare att kommuner och regioner erbjuder dig att vara med i en anhöriggrupp. En del studieförbund och NSPH-organisationer erbjuder studiecirklar.

Avlösning och korttidsboende

Ibland kan hemtjänsten avlasta dig i hemmet, så att du kan gå ifrån för att ordna ärenden eller få en stund för dig själv. Kommunen kan i vissa fall också erbjuda dagverksamhet till din närstående eller ett korttidsboende.

För barn kan man söka om kontaktfamilj där barnet kan vara vissa helger.

Fast vårdkontakt

Den som har många vårdkontakter på grund av flera samtidiga sjukdomar har enligt hälso- och sjukvårdslagen rätt att få en fast vårdkontakt som samordnar vårdinsatserna och kontakterna med olika myndigheter. Läs mer på Vårdguiden www.1177.se

Kognitiva hjälpmedel

Det kommer allt fler tekniska lösningar för den som har en kognitiv funktionsnedsätt- ning. Det kan underlätta dagen för både dig och din närstående. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa till att organisera dagen (almanacka med påminnelsefunktioner och larm). Vem som provar ut och vad som förskrivs ser olika ut i olika delar av landet. Din vårdcentral vet mer.

Stödjande samtal

Många anhöriga vill ha samtal för egen del. Hur det organiseras varierar. Ibland kan du få hjälp via kommunen. Om ni har en fungerande vårdkontakt bör den klinik som ni besöker erbjuda samtal. Andra vägar kan vara att kontakta nationella hjälplinjen eller föreningar. om vilken hjälp och vilket stöd som kan erbjudas just där du bor. En del insatser är lika för alla. Andra insatser är anpassade efter olika gruppers behov.

Ekonomisk ersättning

I vissa fall kan du som anhörig får ekonomisk hjälp som gör det möjligt att ge stöd. Det kan till exempel gälla bidrag för vård av barn med funktionsnedsättningar, handikapper- sättning, assistansersättning och närstående- penning, men nivåerna kan variera. Kommunen kan också i vissa fall anställa dig för att sköta en närstående. I en del andra fall är det Försäkringskassan eller landstinget som står för ersättningen.

Brukar- och anhörigföreningar

Du kan också få stöd från olika brukar- och anhörigföreningar. Att träffa andra som är i samma situation brukar göra stor skillnad, både när det gäller att byta erfarenheter, praktiska tips om hur man får vardagen att fungera och kunskap om var man kan hitta bra fakta om den diagnos eller de funktionsnedsättningar som man lever nära.

Föreningarna erbjuder också ofta utbildningar och seminarier. Se kontaktuppgifter under fliken "Vart kan jag vända mig?"

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson