ME-WE-modellen

Bild på ungdomar som står på rad och kollar in i kameran

Mellan 2018 och 2021 pågick projektet ME-WE, vars mål var att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. ME-WE-projektets stödintervention för unga omsorgsgivare kallas för ME-WE-modellen.

Unga omsorgsgivare är personer yngre än 18 år som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem, vän eller annan närstående. Detta fenomen är högst relevant i hela Europa, även om det saknas specifik data och medvetenheten och stödet varierar. Att ta på sig en roll som ung omsorgsgivare innebär en ökad risk för omedelbara och långsiktiga problem avseende den psykiska hälsan, välbefinnandet och utvecklingen, liksom för övergången till vuxenlivet, den sociala delaktigheten, utbildningen och anställningsbarheten.

ME-WE-projektet i korta drag

ME-WE-projektet var ett internationellt projekt som genomfördes mellan januari 2018 och juni 2021 i Sverige, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Slovenien och Italien. Målet var att stärka unga omsorgsgivares resiliens (motståndskraft), bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Målgruppen för projektet var unga omsorgsgivare i åldrarna 14–17 år.

Läs mer om projektet

ME-WE-modellen

Tillsammans med unga omsorgsgivare utvecklades och testades förebyggande insatser som fokuserar på att förbättra de unga omsorgsgivarnas psykiska hälsa och välbefinnande. Den förebyggande insatsen "ME-WE-modellen" består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. ME-WE-modellen har testats, anpassats och utvärderats i de sex medverkande länderna, som är i olika faser av medvetenhet och utveckling av stödinsatser för unga omsorgsgivare. Nka fortsätter nu arbetet med att implementera ME-WE-modellen i Sverige.

Läs mer om detta arbete här

ME-WE-projektet fick ekonomiskt stöd från den Europeiska unionens Horisont 2020 forskning- och innovationsprogram enligt avtal nr 754702" 

För mer information och kontakt

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2022-08-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson