ME-WE-modellen

Bild på ungdomar som står på rad och kollar in i kameran

Typ av prevention: Riskprevention som utvecklades i det EU-finansierade, internationella ME-WE-projektet, som pågick från 2018-2021 och syftade till att främja hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare.

Målgrupp: Unga omsorgsgivare 15–17 år som tar hand om, hjälper eller stöttar någon närstående, oberoende av vem den närstående är och vad för hälsorelaterat tillstånd denna person har.

Syfte: ME-WE-interventionen syftar till att stärka unga omsorgsgivares motståndskraft (resiliens), bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Detta görs genom övningar som baseras på DNA-V-modellen, som i sin tur bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Hayes & Ciarrochi, 2015). Bokstäverna D, N och A står för Discoverer (Upptäckaren), Noticer (Observatören), Advisor (Rådgivaren) och representerar förmågor som vi alla har. V står för Values (Värden) och vi använder våra DNA-förmågor för att gå i riktning mot dessa värden. Under gruppträffarna får ungdomarna lära känna sin upptäckare, observatör och rådgivare, samt reflektera över vad som är värdefullt för dem. Detta ger dem verktyg att hantera påfrestande tankar och känslor, finna meningsfullhet, kraft och energi, utveckla en flexibel självbild och bygga starka sociala nätverk. Träffarna gör det också möjligt för unga omsorgsgivare att möta andra i liknande situationer.

Tillvägagångssätt: Manualbaserad intervention bestående av åtta gruppträffar och appen ME-WE young carers. Appen kan laddas ner gratis på Google Play och App Store och kan användas i samband med gruppträffarna, men även som ett separat stöd för unga omsorgsgivare. Gruppträffarna genomförs med en veckas mellanrum, med undantag från den sista uppföljningsträffen som hålls tre månader efter gruppträff sju. Träffarna tar cirka två timmar vardera och kan genomföras både online och på plats. De är utformade för grupper om cirka tre till tio unga omsorgsgivare och modereras med fördel av två gruppledare. Det finns även en systematisk uppföljning till gruppträffarna, både för deltagarna och gruppledarna. Uppföljningen för deltagarna görs innan första gruppträffen samt vid sjunde och åttonde gruppträffen. Uppföljningen för gruppledare görs efter den sjunde gruppträffen.

Utbildning: Krävs. Se Nationellt kompetenscentrums hemsida för mer information
Utbildning hösten 2024

Läs mer om projektet

Referenser ME-WE

För mer information och kontakt

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2022-08-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson