ABC

ABC (Attachment & Biobehavioral Catch-up) erbjuds till föräldrar, adoptivföräldrar och familjehem till barn som är 6-24 månader.

Små barn som tidigt upplevt svårigheter har en förhöjd risk för att utveckla beteendemässiga, känslomässiga och fysiska problem. Det kan innebära att barnet får svårt att utveckla trygga relationer samt svårigheter för barnet med att hantera sitt beteende och sina känslomässiga reaktioner i samband med stress. Om föräldrarna uppträder och reagerar på ett omvårdande sätt kan barnet skyddas gentemot dessa negativa effekter. ABC utvecklades för föräldrar med barn mellan 6 och 24 månader i syfte att hjälpa föräldrarna/familjehemmet att tillgodose barnets omsorgsbehov när barnet är stressat, att följa barnets vägledning och undvika skrämmande beteende.

ABC sker i hemmet under 10-sessioner. ABC förbättrar trygg anknytning, normaliserar kortisolproduktionen, ökar språkförmågan och impulskontrollen samt andra viktiga förmågor som behövs för att bli skolmogen.