Marte Meo-metoden

"Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehemsföräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom habilitering, barn- och ungdomspsykiatrin m. fl.

Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

Läs mer på www.martemeoforeningen.se

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson