Redovisning från deltagande kommuner

Vad har hänt inom er verksamhet i arbetet med barn som anhöriga sedan det senaste mötet?

Bollnäs kommun
Vi är med här för att få inspiration. För närvarande har vi inte så mycket anhörigstöd riktat till barn. Finns inte med i vårt uppdrag just nu.

Borås stad
Det händer mycket hos oss. Vi är fem anhörigkonsulenter, tre med inriktning mot barn som anhöriga. Tidigare hade vi inget uppdrag mot barn som anhöriga, men arbetet har gått framåt. 2020 tog kommunfullmäktige beslut att utvidga vårt arbete mot barn som anhöriga. Beslutet innebar att vi fick en till tjänst. 2021 kom vi igång och har använt mycket tid till att omvärldsbevaka och inhämta kunskap. Vi har gått utbildning i BRA-samtal och hållit enskilda samtal med barn. Ett stort arbete har varit att starta upp gruppverksamheter. Nu har vi två barngrupper, bland annat Klubb Simon, barn 7-10 år. Alla våra fem anhörigkonsulenter har gått ME-WE-utbildning, vi har nu grupper med ungdomar 12-15 år. När det gäller båda grupperna samverkar vi med Svenska kyrkan i Borås. Parallellt med arbetet med grupperna för de yngre barnen, erbjuder vi föräldrarna att komma till oss för samtal.

Vi har även ansökt om att få ha fyra feriearbetare hos oss, bland annat för att de ska kartlägga lite mer kring ungdomars behov och för att starta ett eventuellt ungdomsråd.

Allt anhörigstöd är samlat inom samma nämnd hos oss. Det är roligt att vi kommit så långt i Borås inom området barn och unga anhöriga.

Botkyrka kommun
Anhörigstödet ligger under vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har bland annat pågående projekt för ökad samverkan: Ung anhörig och projekt till familjer där någon har en funktionsnedsättning, riktad till åldrarna 15-17 år. Vi jobbar också med samverkanspartners, som elevhälsa, inom LSS-verksamheten med flera. Vi arbetar för att föra in ett anhörigperspektiv och är ute i olika verksamheter och informerar om anhörigstöd och barnperspektivet.

Vi har också BRA-samtal, gruppverksamheter till anhöriga barn och unga som har föräldrar med psykisk sjukdom och där det finns missbruksproblematik, men också vid skilsmässa i familjen.

Eskilstuna kommun
Vi fortsätter observera om det finns barn i familjen, vi har enskilda samtal och frågar alltid efter barn som anhöriga. Vi har en grupp som kartlägger allt stöd till olika målgrupper. Gemensamt i förvaltningen är att vi har instruktioner för att uppmärksamma barn som anhöriga inom alla våra områden.

Halmstad kommun
Vi erbjuder barngrupper för barn och unga där föräldrar har ett missbruk, psykisk problematik eller spelmissbruk. Det kan också handla om vårdnadstvister. Vi har både grupper och enskilda samtal för barn och unga, 7-18 år. Nu har vi även fått möjlighet att vara ute mer och berätta att vi finns.

Herrljunga kommun
Jag är ensam anhörigkonsulent och har alla åldrar och målgrupper i mitt uppdrag. Det som är utmaningen är att bygga upp anhörigstödet från grunden.

Hässleholm kommun
Jag arbetar som anhörigstrateg, rent organisatoriskt finns jag i omsorgsförvaltningen. Mitt uppdrag är att samverka med andra funktioner. Vi har skapat en ny tjänst, barnstödjare, som arbetar tätt med boendestödjarna.

Omsorgsförvaltningen har beslutat om en rutin för att föra in ett anhörigperspektiv och har en checklista.

Jönköpings kommun
Jobbar inom funktionshinderomsorgen, jobbat med anhörigperspektiv inom olika områden. Vi håller på att gå ME-WE-utbildningen just nu.

Luleå kommun
Jobbar tillsammans med en kollega. Vi jobbar inte med barn som anhöriga, vårt uppdrag är från 18 år. Osäkert vem som egentligen hjälper de här barnen, men de får hjälp. Bör göras en genomgång för att veta vem och hur man jobbar med barn som anhöriga.

Mullsjö-Habo kommun
Vi har haft enskilda samtal med ungdomar för att de ska få mer kunskap om deras föräldrars sjukdom. Vi går ME-WE-utbildningen och hoppas kunna köra igång längre fram.

Nordanstigs kommun
Ingen riktad verksamhet mot barn. Vi har ingen utarbetad strategi för att arbeta med barn och unga som anhöriga. Ensam anhörigsamordnare i vår kommun. Gäller att fixa så mycket samverkan som möjligt.

Norrköpings kommun
Vi har haft uppdraget att arbeta med barn som anhöriga sedan 2018. Idag känns det väldigt naturligt att vi jobbar med det. Vi är två anhörigkonsulenter som jobbar med barn och unga. Vi har gått utbildning i BRA-samtal och vi arbetar med barn och ungdomar som har syskon med psykisk ohälsa. Vi har också föräldragrupper där det finns barn med npf-diagnoser i familjen, där har vi också syskonen med.

Svårt med rekryteringen till ME-WE-grupper i Norrköping.

Nu försöker vi samverka mer; med skolan, socialtjänsten och där man jobbar med barn med föräldrar som har missbruksproblematik. Det finns också stödgrupper till barn i svåra livssituationer.

Piteå
Jag arbetar som anhörigkoordinator, mitt grunduppdrag är anhöriga från 18 år och uppåt. I samband med en ny organisation såg man att det var oklart kring barn som anhöriga i vår kommun. Därför jobbar jag med en kartläggning nu.

Simrishamns kommun
Jag är anställd på elevhälsan. Vi har Blåvinge-verksamhet, ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen, varit igång sedan 2008. De vi träffar i grupper är barn som lever i familjer med missbruk. Ofta enskilda samtal först i väntan på grupp.

Vi vill försöka utöka vår verksamhet till barn där det funnits dödsfall i familjen, och syskongrupper.

Skara
Vårt uppdrag är att jobba med alla målgrupper över 18 år. Vi har inte uppdrag att jobba med barn och unga anhöriga. Det finns lite information som riktar sig till barn och unga på kommunens hemsida. Skulle behöva mer specifik information riktad till barn och unga som anhöriga.

Malmö stad
Måste få till en bra dokumentation vad gäller om det finns barn som anhöriga i familjer, få till information riktade till barn och ungdomar. Rätt usla på att ge barn som anhöriga stöd i Malmö.

Stockholms stad – Södermalm
Ingen som är direkt riktad mot barn, men försöker utveckla den här delen. Jobbat med BRA-samtal. Vi har också en satsning: ”Prata om det”, riktad till skolan för barn i årskurs fem. Vi informerat så många som möjligt på skolan, försöka få personal att se barn som anhöriga. Skickar information till föräldrarna att vi kommer ut och informerar. Innan vi drar gång temalektioner har vi träffat barn på skolan. Samverkan med skolan, det är väldigt görbart. Det är hyfsat begränsad tid. Finns många vinningar i samverkan med skolan.

Strängnäs kommun
Nytt för oss är att vi gått utbildning i BRA-samtal och år i gång med det. Vi har en gruppverksamhet i samverkan med Svenska Kyrkan, barn upp till 15 år, där det finns missbruksproblematik i familjen. Vi har ett bra samarbete med elevhälsan. Vi har också Trappan-samtal för barn som har upplevt eller bevittnat våld. Handlar främst om missbruksproblematik i familjer. Vi jobbar med alla målgrupper.

Uddevalla kommun
Vi kör på med våra barn och ungdomsgrupper, som vi gjort i många år. Vi ska hoppa på ME-WE-tåget, och kommer förhoppningsvis köra igång en grupp till hösten. Vi håller på att ta fram en ny plan för anhörigstöd inom socialtjänsten, den planen ska också bli en digital utbildning för all personal inom socialtjänsten som handlar om anhörigstöd och att man ska göra en tydlig barnanalys vid alla ärenden.

Uppsala kommun
Från årsskiftet har vi alla åldrar, även barn på anhörigcentrum. Vi är lite i en uppstartsfas och har gått utbildningen BRA-samtal, vi går ME-WE-utbildning nu. Vi har mycket lotsande och vi ska kunna lotsa vidare till rätt ställe, så att ingen hamnar mellan stolarna. Det finns mycket befintlig bra hjälp för barn i behov av stöd. Men det är ett glapp exempelvis när det gäller syskon och för barn till föräldrar med fysisk sjukdom.

Vallentuna kommun
Vi är på utvecklingsstadiet, vår socialtjänst, bland annat inom öppenvården jobbar man mycket med familjer där det finns barn och unga.  

Västerås kommun
Jobbar med anhöriga som är yngre än 65 år som behöver stöd, men har inte uppdraget att jobba med barn. Västerås står lite still där. Det vi gör är att vi blivit mer uppmärksamma på om det finns barn i familjen, än vi var tidigare.

Publicerat 2022-06-17

Senast uppdaterad 2022-06-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson