Anhöriga bidrar till utvecklingen av anhörigstödet i Luleå

Bild på en so fyller i enkät

Foto: Luleå kommun

I Luleå kommun har en enkät tagits fram för att ta reda på vad anhöriga tycker om kommunens anhörigstöd.
− Nyttan med enkäten är att öka känslan av delaktighet – att den anhörige kan säga vad den tycker och tänker och veta att det redovisas för ledning och politiker, säger Monica Forsberg, områdeschef för vård och omsorg på socialförvaltningen i Luleå.

I Luleå kommun har man tagit fram en enkät för att få reda på vad anhöriga tycker om det anhörigstöd kommunen erbjuder inom samtliga verksamheter.
Enkäten finns i pappersform på omsorgsboenden, mötesplatser, dagverksamheter och hos anhörigkonsulenterna. Det går också att skriva ut enkäten eller fylla i den direkt på kommunens webbplats. Resultatet i enkäten rapporteras in till politiker och tjänstemän för att möjliggöra en vidareutveckling av anhörigstödet. Resultatet presenteras även
på kommunens webbplats. Att medverka vid enkätundersökningen är frivilligt och alla enkätsvar är anonyma. Enkäten togs i bruk i maj 2016 och hittills har cirka 300 personer fyllt i och skickat in enkäten. De vanligaste synpunkterna anhöriga har handlar till största delen om upplevelser kring delaktighet, information om vad som händer i vardagen samt bemötande.

Nytta

Ett konkret resultat av anhörigas synpunkter från enkäten är exempelvis att man skapat arbetsrutiner och lagt in samtal och information till anhöriga inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende i en planeringsmodell i syfte att stärka vardagskontakten. Det arbetssättet finns också med när det gäller utskrivningar från sjukhus för att trygga hemgången. Ofta är anhöriga mer oroliga än den närstående och upplever att enda lösningen är ansö- kan om vård-och omsorgsboende, och med en bra anhörigkontakt tryggas och möjliggörs kvarboendet längre.

Monica Forsberg är områdeschef för vård och omsorg på socialförvaltningen i Luleå. Enkäten är ett bra instrument både för kommunen och för de anhöriga.
− Nyttan med enkäten är att öka känslan av delaktighet – att den anhörige kan säga vad den tycker och tänker och veta att det redovisas för ledning och politiker. Det är viktigt att den alltid ska finnas tillgänglig, även i pappersformat. Nyttan internt är framförallt att ha ett bra underlag för utvärdering och att det är viktig information till hela organisationen.

Tips

Monica Forsberg har ett par råd om man vill prova på något liknande i sin egen kommun eller verksamhet.

− Tänk igenom vad som är viktigt att få fram på ett fåtal frågor. Se till att det matchar kommunens/verksamhetens policy och riktlinjer och om det går att mäta något där. Förbered er också på hur resultatet ska användas.

Kontakt:
Monica Forsberg. Tfn: 072-560 65 42. E-post: monica.forsberg@soc.lulea.se

Webbplats:
www.lulea.se

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson