Myndigheters arbete med barns rättigheter ska stärkas

Regeringen har tagit beslut om att kunskapslyftet för barns rättigheter ska fortsätta och fördjupas. Syftet är att höja kunskapen och stärka kompetensen bland myndigheter, kommuner och regioner så att barnkonventionen får genomslag i praktiken.

Under 2022 kommer tio statliga myndigheter att delta i kunskapslyftet. Sju av de tio myndigheterna påbörjade arbetet under 2021 och kommer att fortsätta sina uppdrag under året. Samtidigt får ytterligare tre myndigheter verksamhetsanpassade uppdrag:

• Folkhälsomyndigheten ska analysera och redogöra för vilka konsekvenser covid-19-pandemin fått för barn och ungas hälsa, med fokus på barn som lever i särskilt utsatta situationer.

• Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att ta fram och sprida stöd- och informationsmaterial till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om våld mot barn med funktionsnedsättning.

• Statens institutionsstyrelse ska utveckla sitt våldsförebyggande arbete med målet att motverka konflikter som leder till hot och våld i mötet med särskilt utsatta barn och ungdomar. Barns och ungas egna åsikter och erfarenheter ska tas hänsyn till vid framtagandet av arbetssätt och metoder.

De andra myndigheterna som deltar i kunskapslyftet för barnets rättigheter 2022 är Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens kulturråd, Statistiska centralbyrån och Statens medieråd.

Myndigheterna får i uppdrag att utveckla tillämpningen av barnets rättigheter med stöd från Barnombudsmannen.

Senast uppdaterad 2022-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson