YOUNG-KIN

Barn som anhörigas psykiska hälsa: Kartläggning av deras hälsa och testning av psykosocial intervention

YOUNG-KIN-projektet handlar om det psykiska välbefinnandet hos barn som anhöriga, det vill säga barn som har en föräldrar eller annan närstående med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, som är beroende av alkohol eller andra droger, eller som oväntat dör. 

Projektet visar på livsvillkoren för barn som anhöriga (12–15 år) och inverkan på deras psykiska välbefinnande. Likaså samskapar och testar projektet en psykosocial intervention för primär och sekundär prevention av psykisk ohälsa, kopplad till att vara barn och anhörig.

Projektet syftar till att ge svar på följande forskningsfrågor:

• Vad är prevalensen och fördelningen av Barn som anhöriga i Sverige utifrån demografiska och socioekonomiska förhållanden samt psykosociala hälsotillstånd?

• Vilka är barn som anhörigas livsvillkor och vilka är riskfaktorerna för deras psykiska välbefinnande?

• Skiljer sig livsvillkor och riskfaktorer åt mellan flickor och pojkar som är barn som anhöriga?

• Vilka är behoven och preferenserna för stöd kring psykisk hälsa bland barn som anhöriga?

• Är projektets psykosociala interventionsprogram för barn som anhöriga effektivt och hållbart?

Data och metod

Projektet har en ”mixed methods-design” som inkluderar fyra delstudier:

1. Utveckling av en teoretisk och konceptuell modell
2. En enkätundersökning bland barn/ungdomar i åldrarna 12-15 år
3. En randomiserad kontrollerad studie (RCT) som testar en psykosocial intervention för barn som anhöriga
4. Organisering av Blandade Lärande Nätverk (BLN) med slutanvändare och intressenter.

Projektet består av fem vetenskapliga arbetspaket (work packages WPs):

• WP1: Teoretisk och konceptuell modell för barn som anhöriga
• WP2: Datainsamling genom enkätundersökning, datainsamling och analys
• WP3: Design av en psykosocial intervention, implementering och utvärdering
• WP4: Engagera användare och intressenter genom BLN och ett internationellt råd bestående av åtta experter från olika europeiska länder
• WP5: Öka medvetenheten i samhället och uppnå samhällspåverkan

Samhällsutmaning

Barn som anhöriga är en underutredd grupp av barn/ungdomar som dock ofta hamnar i svåra livssituationer (på grund av hälsoproblem hos familjemedlemmar), psykisk ohälsa och social ojämlikhet. Projektet ska sprida ljus över prevalensen, den psykiska ohälsan och behoven, samt effektivt stöd för barn som anhöriga i Sverige.

För mer information:

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2023-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson