Region Örebro

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Det finns barnrättsstrateg på Regional nivå. Inom hälso- och sjukvården ligger ansvaret på kompetensgruppen "Barn och unga som närstående" att driva frågan. Till kompetensgruppen är ett nätverk med barnrättsombud kopplade som arbetar med frågan på de olika enheterna.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Generell handlingsplan finns upprättad för hela hälso- och sjukvården.
Styrdokument upprättat gällande: Barnrättschecklista inför beslut vid förändringar i verksamheten. Arbete gällande upprättande av riktlinjer för barnanpassning av lokaler pågår.

Hur följs styrdokumenten upp?
Kompetengruppen ansvarar för att det uppdateras och att frågan lyfts i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Ja, inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

• Ha ökad kunskap om barnrätt och vara en resurs för personal att samråda med gällande barn som närstående i det vardagliga arbetet.

• Nätverka med andra barnrättsombud i regionen för att få till samverkan och erfarenhetsutbyte.

• Påminna på arbetsplatsen om alla medarbetares ansvar att anmäla enligt SoL vid oro att barn far illa.

• Barnrättsombudet har ett ansvar att till chefen lyfta behov av att stärka arbetet med barn som närstående.

• Alla inom verksamheten har ett ansvar för att agera enligt lagkrav och arbetsrutiner kring barn som närstående.

• Barnrättsombuden ska tydliggöra ansvaret men kan aldrig ta över ansvaret från chefer eller kollegor.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Sammanfogas mer och mer. Barnrättsombuden utbildas även i detta.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Gett legitimitet och ökat fokus på frågan.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Vi registrerar i "Socialbasfakta" om det finns barn och födelseår på barnet/barnen. Inga sökord så som "barn som närstående" finns i dagens journalsystem. Nytt journalsystem kommer inom något år. KVÅ-koder implementeras i nuläget.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, en utbildningsplan på årsbasis för alla barnrättsombud där utbildning och nätverksträffar återkommer regelbundet.

Finns det material/information till personal?
Ja. Kompentensgruppen "Barn och unga som närstående" tar fram generellt material riktat till barn och unga som närstående, vårdnadshavare samt personal. Materialet finns tillgängligt för all vårdpersonal på intranätet och vissa delar finns publikt på extern webben.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns informationsmaterial/foldrar till föräldrar och vuxna i barnets närhet som de kan få av hälso- och sjukvården och vissa går även att finna på Regionens hemsida.
Länksamling finns på hemsidan för att underlätta för föräldrar.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja visst material finns utgivet. Kompetensgruppen fortsätter utveckla ytterligare material.
Länksamling finns på hemsidan för att underlätta för barn men också för närstående och personal att hitta information som är relevant.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Kompetensgruppen genomför årliga genomlysningar av barnrättsperspektivet vilket leder till att frågan uppmärksammas i olika verksamheter på ett specifikt sätt varje år.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Genom den årliga genomlysningen av en verksamhet som beskrivs ovan så kan vi se hur implementerat det är i verksamheten. Där har även nya åtgärder kunnat identifieras som behöver sättas in för att förbättra.

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Märtha Lundkvist, 073-9492636, martha.lundkvist@regionorebrolan.se

Senast uppdaterad 2022-01-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson