Lyssna på och supporta barn och unga omsorgsgivare!

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, och Miriam Svensson, möjliggörare/praktiker på Nka, berättade om ME-WE-modellen under konferensen.

Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka, och Miriam Svensson, möjliggörare/praktiker på Nka, berättade om ME-WE-modellen under konferensen.

Under Anhörigriksdagen lyftes flera intressanta projekt för att öka stödet till barn och unga anhöriga. Ett av dem var Nationellt kompetenscentrum anhörigas treåriga, europeiska samverkansprojekt ME-WE, som erbjuder stödgrupper för ungdomar mellan 13–17 år, samt en app; ett digitalt stöd till ungdomar som anhöriga.

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka presenterade ME-WE-metoden, som handlar om att ge stöd till unga omsorggivare mellan 15–17 år. Till sin hjälp hade han Miriam Svensson, möjliggörare/praktiker vid Nka. Projektsamordnare har varit Elisabeth Hansson, FoU-ledare och forskare vid Nka och Linnéuniversitetet. Även Rosita Bolin, forskningsassistent vid Nka har varit delaktig i arbetet.

ME-WE-projektet har pågått 42 månader och avslutades den 30 juni 2021. Projektet har inkluderat tio parter i sex länder: Sverige, Italien, Nederländerna, Slovenien, Schweiz och Storbritannien. ME-WE-organisationen har bestått av universitet, forskningscentra en myndighet och idéburna organisationer. Linnéuniversitetet och Nka har koordinerat projektet och samarbetat med bland annat Socialstyrelsen.

ME-WE-metoden stärker ungas psykiska motståndskraft

Det övergripande målet med ME-WE-projektet var att stärka unga omsorgsgivares psykiska motståndskraft, öka deras psykiska hälsa och välbefinnande, samt att hjälpa dem till ett ökat socialt nätverk och stöd, från exempelvis familj, vänner, skola och andra samhällsinstanser.

– Vi sökte medel till projektet för att vi ville utveckla preventiva, förebyggande insatser för att stärka ungas psykiska hälsa. Vi vet att de som ger omfattande vård till närstående, cirka 10 procent i Sverige, riskerar att själva drabbas av psykisk ohälsa, kan bli socialt exkluderade och få svårt att klara sina skolresultat, sa Lennart Magnusson.

Därefter fick deltagarna ta del av en film om projektet, där tidigare medarbetaren vid Nka, Johanna Miranda Sköld, förklarade ytterligare kring ME-WE-metoden.

ME-WE-modellen inkluderar insatser till unga omsorgsgivare i form av gruppträffar och en mobilapp. Gruppträffarna är en psykosocial och psykoedukativ insats, som handlar om att öka unga omsorgsgivares motståndskraft.

– ME-WE:s gruppträffar ges vid sju tillfällen á två timmar åt gången, i sju veckor med ett uppföljningsmöte efter tre månader. Fokus under träffarna är bland annat att hantera påfrestande tankar, att komma i kontakt med sin egna känslor, att utveckla sin självbild och medvetenhet om sin livssituation, att bygga starka sociala nätverk och inte minst att hitta verktyg för att växa och "blomstra", förklarade Johanna Miranda Sköld och pekade på att unga omsorgsgivare som deltagit givit väldigt positiv feedback

Ungdomarna har uttryckt mycket positivt efter att ha deltagit i ME-WE:s gruppträffar. En av ungdomarna skrev till exempel: "Jag är inte ensam längre! Det finns andra ungdomar som har det som jag." En annan ungdom gav uttryck för att självkänslan stärkts, tack vare ME-WE-gruppen.

ME-WE-appen – ett stöd till unga omsorgsgivare

Miriam Svensson berättade sedan om ME-WE-appen som utvecklats under projekttiden och som syftar till att erbjuda stöd på distans till unga omsorgsgivare.

– Appen riktar sig till unga omsorgsgivare och yrkesverksamma som arbetar med dem. Appen utvecklades i samverkan med ungdomar och yrkesverksamma, något som är gemensamt för alla deltagande länderna, berättade Miriam Svensson och redogjorde för appens innehåll.

– Appen innehåller bland annat en informationssida, en chattfunktion och en sida för dagboksanteckningar, där man kan skriva ner sina tankar och berättelser. Även utbildningsmaterialet som används under gruppträffarna finns att tillgå i appen. Appen finns att ladda ner gratis på app-store, förklarade hon och Lennart Magnusson tog vid och gav några fakta kring utvärderingen av ME-WE-modellen.

– Vi har sett att metoden har potential att stärka unga omsorgsgivares tålighet (resilience), öka deras stresstålighet och bidrar till att ge unga omsorgsgivare bättre självförtroende och verktyg för att påverka sin situation positivt. Även en utvärdering av ME-WE-appen visar att den upplevs som en värdefull tillgång som kan ge extra stöd till unga omsorgsgivare.

– Vi har också kunnat se att metoden haft en positiv påverkan på skolarbetet. Vi vet att unga omsorggivare ofta kan få svårigheter i skolan på grund av sina omsorgsuppgifter. Utvärderingar visar att deltagarna fått en ökad skolnärvaro och ett förbättrat skolresultat, vilket är väldigt positivt.

Totalt har 325 varit involverade i utvärderingen av ME-WE-metoden, av dem var 213 unga omsorgsgivare, varav 107 i en interventionsgrupp och 108 i en kontrollgrupp. Från Sverige har 30 unga omsorgsgivare deltagit i utvärderingen.

– Det är fantastiskt att vi kunnat göra det i så många länder, både digitalt och fysiskt, konstaterar Lennart Magnusson och uppmanar fler att implementera ME-WE-modellen i sina olika verksamheter.

Nka erbjuder utbildning och handledning

Vill man ta del av metoden erbjuder Nka utbildning och handledning, tillgång till en manual, samt information, stöd och hjälp med utvärdering och systematisk uppföljning och ett nätverk för alla verksamheter som arbetar med ME-WE-modellan.

– Vi har även stöd från Socialstyrelsen för ME-WE-metoden. Det vore fantastiskt om ni ville vara med att utveckla den här modellen som stöd till unga omsorgsgivare, sa Lennart Magnusson och uppmuntrade alla deltagare på Anhörigriksdagen att sprida information om modellen.

Vid en efterföljande diskussion fick Lennart Magnusson frågan om ME-WE-modellen skulle kunna fungera även på andra åldersgrupper; barn och äldre?

– Vi har sett att väldigt många av de unga omsorggivarna redan som väldigt unga givit omsorg till någon närstående. ME-WE-modellen skulle kunna vara ett bra stöd även till yngre, men då måste den anpassas efter ålder. När det gäller äldre kan den säkert fungera utan några större anpassningar, förklarade han.

En annan fråga som ställdes var om man sett någon skillnad mellan länderna?

– En stor skillnad mellan exempelvis Sverige och Italien är att vi i Sverige har betydligt fler unga omsorgsgivare som ger stöd till syskon eller vänner, än i de övriga deltagande länderna i Europa. I Italien ger man till exempel stöd till mor-och farföräldrar i större utsträckning. Det har nog att göra med hur samhället i stort ser ut, konstaterade Lennart Magnusson.

Involvera anhöriga i utvecklingsarbete

På frågan om man måste ha specifik utbildning, exempelvis vara psykolog för att hålla ME-WE-grupper var svaret att metoden inte är någon terapiform, utan en förebyggande insats. Det som krävs för att leda grupper är i första hand att man har vana att prata med ungdomar och hålla i grupper.

– Vi har gjort det här projektet tillsammans med ungdomar i alla länderna, vilket varit jätteviktigt. Generellt är det viktigt att vi involverar anhöriga i alla former av utvecklingsarbete, för att få bästa möjliga effekt. Och inte minst att vi lyssnar på barn och ungas röster. De har mycket att bidra med, underströk Lennart Magnusson avslutningsvis.

Läs mer om ME-WE

Se föreläsningen i efterhand på Nka:s webbplats

Text: Agneta Berghamre Heins
Publicerad 2021-12-01 

Senast uppdaterad 2021-12-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson