Tekniska Hjälpmedel

Det finns många tekniska hjälpmedel som kan underlätta för den hjälpbehövande och för den som vårdar. Det som är bra för den hjälpbehövande underlättar ofta också för anhörigvårdaren. En del hjälpmedel är kostnadsfria, andra inte. I vissa fall kan man anpassa bostaden, det vill säga bygga om utifrån behov. Bostadsanpassning kan underlätta i miljön för den hjälpbehövande och för anhöriga.

Just nu kommer många nya olika tekniska hjälpmedel som kan vara ett stöd för äldre och deras anhöriga. Det finns anhörigstöd via IT (Internet), olika former av larm t.ex. trådlöst trygghetslarm, dörrlarm, positioneringslarm. Vidare hjälpmedel som hjälper att komma ihåg viktiga saker i hemmet, medicinpåminnare och sakletare. Det finns också olika former av hjälpmedel vid personlig vård och förflyttning.

Vill du veta mer om hjälpmedel kontakta distriktsarbetsterapeuter på primärvården och lokala hjälpmedelscentraler. Det finns också information om hjälmedel hos Myndigheten för delaktighet, MFD.

Vid frågor om bostadsanpassning kan du kontakta distriktsarbetsterapeut eller den person på kommunen som handlägger bostadsanpassningsärenden.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson