Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv

Syftet med Blandade lärande nätverk har varit att underlätta och stimulera
utvecklingen av stöd till anhöriga inom hela vården och socialtjänsten i Sörmlands län med bred delaktighet. Detta genom erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning inom och mellan kommuner och regionen i Sörmland, i samverkan med Nka.

Blandade Lärande nätverk genomfördes 7 september, 8 november samt 13 december 2016, i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Målgruppen var anhöriga/närstående, politiker, chefer/ledare samt personal i vård och omsorg.

I april 2016 beslutade nämnden för socialtjänst och vård (NSV) om att utarbeta en Länsövergripande strategi för stöd till anhöriga. Resultatet av de blandade lärande nätverken skall utgöra underlag till den gemensamma strategin.

Läs eller ladda ner dokumentet "Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga"

Senast uppdaterad 2021-04-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson