Andra webbplatser

Här hittar du länkar till andra webbsidor med information om psykisk ohälsa.

Mind
Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Psykologiguiden
Webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. 

(H)järnkoll
(H)järnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

Kunskapscentrum för ätstörningar, KÄTS
KÄTS arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar. På webbplatsen finns bland annat en frågetjänst för allmänheten och en webbutbildning som vänder sig till personal inom landsting och kommun. KÄTS är en del av Centrum för psykiatriforskning i Stockholm,

Kunskapsguiden
Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Bakom webbplatsen står Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket med flera.

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Sveriges kommuner och regioner, SKR
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation som omfattar alla kommuner, landsting och regioner.

1177 Vårdguiden
Råd om vård dygnet runt på webb och telefon. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. Här finns även information till anhöriga.

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson