Andra webbutbildningar

Kvinna sitter vid en dator med mobilen liggandes på bordet bredvid datorn.

Foto: Pexels

Här finns länkar till webbutbildningar inom anhörigområdet, framtagna av andra aktörer.

Barn som bevittnat våld
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbutbildning för personer som i sitt arbete möter barn i familjer där det förekommer våld. Syftet med webbutbildningen är att personal ska få mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov dessa barn har.
Läs mer och ta del av utbildningen på www.barnsombevittnat.se

God man för ensamkommande barn
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i samarbete med en rad aktörer tagit fram en nationell grundutbildning för gode män. Syftet med webbutbildningen är att öka rättssäkerheten för ensamkommande barn och tydliggöra gode mannens uppdrag. Målgruppen är de som vill bli god man för ensamkommande barn.
Läs mer och ta del av webbutbildningen på SKR:s webbplats

Kunskapsguiden
Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer i syfte att stödja verksamheter inom hälsa, vård och omsorg att få kompetensutveckling inom sina områden.
Läs mer och ta del av utbildningarna på Kunskapsguidens webbplats

Migration och familj
En webbutbildning från Socialstyrelsen som tagits fram i samarbete med Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till personal som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med barnfamiljer som har migrerat där en anhörig drabbats av allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, har ett missbruk eller avlider.
Läs mer och ta del av utbildningen på Socialstyrelsens webbplats

Psykisk ohälsa hos äldre: Våga fråga – våga se! 
Våga fråga – våga se! är en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa hos äldre personer som är framtagen av Nestor, ett FoU-center med äldre i fokus. Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa.
Läs mer och ta del av utbildningen på Nestors webbplats 

Samordnad individuell plan (SIP)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort webbutbildningar om samordnad individuell plan. Materialet i webbutbildningarna innehåller tolkningar av lagstiftningen samt erfarenheter från förbundets medlemmar.
Läs mer och ta del av SKR:s webbutbildningar om SIP

Socialstyrelsen: Det vi inte ser – Ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten
Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial för bättre bemötande av personer med psykisk ohälsa. Målgruppen är personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. Materialet har tagits fram i samverkan med vårdpersonal, patienter och anhöriga. Utbildningsmaterialet består bland annat av rollspel, filmer, VR-film och underlag för reflektion och lärande enskilt eller i grupp. Här finns också konkreta verktyg, nycklar för kommunikation och stöd för den som leder gruppövningar.
Utbildningen går att ta del av här (du behöver skapa ett konto och logga in)

Svenskt Demenscentrums webbutbildningar
På Svenskt Demenscentrums utbildningsportal hittar du Demens ABC och andra avgiftsfria webbutbildningar. Även externt producerade kurser som berör demensområdet finns på portalen. Webbutbildningarna har olika målgrupper men samtliga är öppna för alla.
Läs mer och ta del av Svenskt Demenscentrums webbutbildningar

Ungdomars egna ord om socialtjänsten
Barnrättsorganisationen Maskrosbarn erbjuder tre kostnadsfria filmer där ungdomar själva berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten. De berättar bland annat om hur de önskar få information, hur de vill göras delaktiga i beslut som gäller deras liv och om den fysiska miljön på socialtjänsten. Till varje film följer reflektionsfrågor som kan användas för att att få igång en diskussion i arbetsgruppen.
Läs mer om utbildningen på Maskrosbarns webbsida

Senast uppdaterad 2022-08-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson