Projekt databas

Fingrar skriver på ett tangentbord.

Foto: Pixabay

Detta projekt syftar till att bidra till evidensbasering av det svenska anhörigstödet genom utveckling och testning av en gemensam mall för datainsamling av anhörigstöd från landets kommuner. Projektet genomförs i samverkan mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och det nationella nätverket för stöd till anhöriga, med Region Kalmar län som huvudman.

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Samtidigt visar Socialstyrelsens uppföljningar att det saknas en samlad statistik över anhörigstödet i landet, liksom vilken kvalitet det har.

Bakgrund till projektet

Sedan slutet på 1990-talet finns ett nationellt nätverk för anhörigkonsulenter och liknande funktioner som arbetar för en gemensam utveckling av anhörigstödet i de svenska kommunerna. Nätverket träffas regelbundet under året och har ett programråd med representanter från kommunerna, en FoU-resurs, samt en representant från Nka. Programrådet samordnar och tillvaratar idéer och utvecklingsfrågor som blir aktuella för utvecklingen av stöd till anhöriga.

Som ett led i att stärka evidensbaseringen av det svenska anhörigstödet har det nationella nätverket, via Nka, ansökt om och beviljats medel från Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond vid två tillfällen (våren 2021 samt 2022). Projektet genomförs i samverkan mellan Nka och det nationella nätverket för stöd till anhöriga, med Region Kalmar län som huvudman.

Syfte och delmål

Projektets övergripande syfte är att bidra till evidensbasering av det svenska anhörigstödet genom utveckling och test av en gemensam mall för datainsamling av anhörigstöd från landets kommuner. Fokus ligger på stödformerna enskilda stödsamtal och stödgrupper för anhöriga. Databasen, som byggs upp gemensamt av det nationella nätverkets medlemmar, kan sedan användas för forskning och i förlängningen utveckling av kommunernas anhörigstöd.

Delmål för projektet är att:

  1. Utveckla en mall för insamling av data om individuella stödsamtal och stödgrupper för anhöriga.
  2. Utveckla en databas för att samla information om individuella stödsamtal och stödgrupper för anhöriga.
  3. Utveckla indikationer för att anhöriga ska kunna bedöma kvaliteten i det genomförda stödet.

Insamling av data kommer under projekttiden att ske via länkar till webbmallar i EsMaker där ett antal frågor kring genomförandet av enskilda samtal respektive anhöriggrupper besvaras. Användningen av EsMaker för datainsamling är beprövad och innebär att all data samlas i en gemensam databas med möjlighet till fördjupade analyser på lokal och nationell nivå.

Process

Projektet har uppnått delmål 1 och 2, där framtagna mallar testats justerats och spridits. För närvarande deltar ett 60-tal kommuner i uppbyggnaden av den gemensamma databasen och fler tillkommer löpande. Enkätprogrammet EsMaker används under testperioden, dock letar Nka efter ett register som kan användas där brukare själva kan plocka ut resultaten för respektive kommun.

Indikatorer för uppföljning med anhöriga har arbetats fram och testats på anhöriga i liten skala. För att kunna testa frågorna i större skala ska en etikprövningsansökan lämnas in. Ambitionen är att testa indikatorerna under våren 2023.

För mer information

Foto på Eva Sennemark
Eva Sennemark

Projektledare, utvärderare och praktiker

Senast uppdaterad 2022-12-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson