Sökes: Nätverksledare till Blandade Lärande Nätverk, BLN

Illustration, Blandat Lärande Nätverk med olika människor

Illustration: Mattias Gordon

Nka startar nya Blandade Lärande Nätverk, BLN. Målet är att anhöriga, närstående och människor från olika professioner ska få möjlighet att utforma framtidens anhörigstöd tillsammans.

Den nationella anhörigstrategin ska genomsyra alla verksamheter inom vård och omsorg. Nu har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet som ledare för ett lokalt nätverk i din kommun eller region. Det bästa är att vara två nätverksledare per nätverk.

Nätverksledarens uppgift är att 

  • Rekrytera ungefär 10 personer: anhöriga, närstående, personal, beslutsfattare och andra nyckelpersoner som har värdefull kunskap och tankar om hur anhörigstöd kan utvecklas. Det är bra att det finns flera anhöriga i nätverket.
  • Arrangera nätverksträffar, digitalt eller på plats vid 5 tillfällen.
  • Skriva anteckningar som skickas till Nka
  • Delta i nationellt nätverk tillsammans med andra lokala nätverksledare. Mötena sker digitalt och organiseras av Nka

Nka:s uppgift:

  • Bjuder in till möte med alla lokala nätverksledare inför start av BLN
  • Sammanställer anteckningar från varje lokalt nätverksmöte som skickas ut till samtliga nätverksledarna för respektive tema
  • Bjuder in till nationella nätverksträffar för nätverksledarna
  • Presenterar diskussionsfrågor inför varje lokal nätverksträff

Aktuella teman för BLN och kontaktpersoner:

Anhörigstrategin i praktiken

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

 

Anhörigstrategin inom Nära vård

Foto på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Forskare/möjliggörare

Maria Nilsson är forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), samt lektor i vårdvetenskap vid Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias forskning fokuserar på äldre och deras anhöriga, särskilt i relation till implementering och användning av välfärdsteknik. För ytterligare information om pågående forskningsprojekt, besök Nka:s forskargrupps hemsida på LNU.se https://lnu.se/forskning/forskargrupper/anhoriga-anhorigskap-och-anhorigstod-forskningsgren-vid-nka/

Maria Nilsson har en professionell bakgrund som specialistsjuksköterska inom operation. Hon har också erfarenhet från arbete inom kirurgisk vård, äldrevård och primärvård.

 

Anhörigstrategin inom habilitering

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

 

Anhörigstrategin i relation till nationella minoriteter och urfolk

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

 

Anhörigstrategin i relation till samsjuklighetsutredningen

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

 

Läs eller ladda ner PDF här

Mer information om BLN här

 

Senast uppdaterad 2023-10-23 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson