Socialstyrelsens utvecklingsarbete

Bild på Socialstyrelsens logga

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stärka stödet till barn som anhöriga. Arbetet görs i samråd med Folkhälsomyndigheten och i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och en rad andra myndigheter och andra aktörer. Nka är en nära samarbetspartner.

Målet med det nationella utvecklingsarbetet är att ge barn som växer upp i familjer där det finns missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller då vuxen i familjen avlider det stöd som de behöver. Genom att tidigt uppmärksamma barnen och deras behov samt ha ett familjeperspektiv och ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap går det att förebygga allvarliga konsekvenser för barnen. Arbetet handlar bland annat om att stödja implementeringen av 5 kap. 7 § i hälso- och sjukvårdslagen samt utvecklingen av ett mer samordnat familjeorienterat arbetssätt i socialtjänsten. Även stöd till barn i förskola och skola ingår i uppdraget i samverkan med Skolverket

Senast uppdaterad 2021-01-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS