Region Östergötland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Det strategiska ansvaret för frågorna kring Barn och syskon som anhöriga ligger på Folkhälso- och statistikenheten och ryms inom barnrättsuppdraget. Resurser till detta uppdrag är cirka en heltid.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Det finns en medicinsk riktlinje för barn och syskon som anhöriga som varje enskild verksamhet ska utgå ifrån när lokala rutiner formuleras. Det finns också en handlingsplan som görs årsvis för barnrättsarbetet generellt där frågorna ingår.

Hur följs styrdokumenten upp?
Det finns ingen styrgrupp för ändamålet. Arbetet följs upp vid årsredovisning och vid avstämningar med chef.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Regionen har cirka 270 barnrättsombud som finns spridda i organisationen. Inte enbart barnspecifika verksamheter utan även på regionens skolor, rättspsykiatriska enheten etc. Barnrättsombuden bär flera olika barnrättsfrågor, däribland barn som anhöriga. Ombuden är utrustade med presentationsstöd för att kunna hålla egna kortare föreläsningar/information. De har ett specifikt material för Barn som anhöriga. Uppdraget handlar om att vara ett stöd till sin chef/verksamhet och att sprida kunskap om frågorna samt nätverka med andra ombud. Sedan början av 2022 har vi en extrainsatt resurs om 50% som arbetar med barnrättsfrågorna och då med extra fokus på Barn som anhöriga. Detta innebär att vi kan erbjuda flera insatser där vi bjuder in samtliga regionens medarbetare till digitala grundutbildningar. Till våren har vi tre färdiga utbildningsledare i BRA-samtal som i sin tur ska utbilda vidare i metoden.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Se fråga 1. Barn som anhöriga har varit ett eget "spår" sedan lagen kom och implementerades 2010/2012 så det finns en egen webbsida med samlat material och information som rör frågorna men Barn som anhöriga finns även med på regionens barnrättswebb. När nya barnrättslagen kom så blev det naturligt att föra in Barn som anhöriga under "barnrättsparaplyet".

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Barn som anhöriga har i vår region fått en skjuts på vägen i och med att våra barnrättsombud kom till (var förut barnskyddsombud men har nu en utökad roll). Nu blir frågorna mer uppmärksammade och vi har lättare att få spridning i organisationen än tidigare då frågorna i större utsträckning diskuterades mestadels på central nivå.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Ja, samtliga verksamheter är ålagda att dokumentera enligt de koder som finns för ändamålet. KVÅ-koder används i mycket varierad omfattning. Vissa verksamheter ligger långt framme medan andra knappt dokumenterar alls. När vi tar ut statistik från journalsystemet så ser vi att det tyvärr är ganska undermåligt dokumenterat och ofta är det inte enhetligt genomfört.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Samtliga barnrättsombud får en heldags grundutbildning när de påbörjar sitt uppdrag. Utöver detta erbjuds dom två temadagar/år (halvdagar) med fokus på olika barnrättsfrågor. Under 2020 handlade ett av dessa tillfällen om Barn som anhöriga också med tanke på att lagen firade 10 år. På efterfrågan föreläser vi och fortbildar även hos enskilda verksamheter,

I många år har också utbildning i Beardslee samt Föra barnen på tal erbjudits medarbetare. Detta har skett i samverkan med två utbildare från vuxenpsykiatrin. Från och med i år är dock det samarbete avslutat och nu satsar vi istället på BRA-samtal efter att ha fått önskemål om detta av många medarbetare. Vi planerar att till hösten kunna skicka ca tre personer på ledarutbildning.

Finns det material/information till personal?
Ja det finns material i form av broschyrer att beställa från oss men även en checklista i fickformat som tagits fram med tips i mötet med både barnet som anhörig (ena sidan) och mötet med den anhörige (andra sidan). Utöver detta finns även webbsidan med information, länkar och nyheter.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns broschyrer som riktar sig till föräldrar och dessa beställer verksamheterna från oss eller på egen hand och lämnar ut. Barntraumateamet har egen information som lämnas ut vid kontakt med familjer där en en förälder oväntat avlider tex. I övrigt är det i så fall material som verksamheterna har sedan tidigare och använder sig av lokalt.

Finns det material/information till barn och unga?
Det som finns är på 1177 eller den information som verksamheterna eventuellt ger ut.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
När lagen kom 2010 var Östergötland ett av fyra (dåvarande landsting) som pilotade implementering. Då var det stort fokus på frågorna och många projekt initierades. En del av detta resultat finns kvar idag men långtifrån allt. Östergötland var också med i den turné med konferenser som genomfördes i olika städer under 2015 med fokus på barn vars föräldrar oväntat avlider. Där utvärderades också vårt barntraumateam.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Mycket varierad omfattning runtom i organisationen. Vi ser att det är mycket få medarbetare som tex genomfört webbutbildningen och det dokumenteras ganska dåligt. Eventuellt kan vi få möjlighet att komma och informera på chefsdagar vilket skulle vara värdefullt.

Kontaktuppgifter
Caroline Sjödell, caroline.sjodell@regionostergotland.se, 010 1030405
Karolin Olstam, karolin.olstam@regionostergotland.se, 010-1037132

Senast uppdaterad 2022-11-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson