Nationella kompetens- och kunskapscentrum

Här hittar du länkar till andra nationella kompetens- och kunskapscentrum som arbetar med att stödja eller informera om olika områden.

Det finns givetvis många fler centrum inom en mängd olika områden. Därför har vi bara listat de som har att göra med vård och omsorg eller liknande. Om det finns något centrum som du tycket bör vara med i listan får du gärna höra av dig till oss via info@anhoriga.se.

Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser är ett nationellt kunskapscentrum som främjar forskning, kunskapsspridning och implementering av psykosociala insatser för personer med psykisk ohälsa.
Läs mer

Centrum för Sällsynta Diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser finns vid landets universitetsjukhus och arbetar för att personer som har sällsynta diagnoser ska ha möjlighet till omsorg, diagnos och adekvat behandling. På webbplatsen CSD i samverkan finns det information om sällsynta diagnoser. 
Länk till csdsamverkan.se

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscentret för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta hälsotillstånd som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. 
Läs mer

Kunskapscentrum för ätstörningar

Centret arbetar med att stödja vård- och metodutvecklingen, bedriva forskning och sprida kunskap rörande ätstörningar.
Läs mer

Nationellt centrum för kvinnofrid

Centret arbetar med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid arbetar också med att ge stöd och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
Läs mer

Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg

Det här nationella kompetenscentret arbetar med att samordna och utveckla kraften och kunskapen kring måltider i den offentliga sektorn. Kompetenscentret inrättades 2011 av Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen.
Läs mer

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor arbetar med att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, bland annat till personal som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet samt deras anhöriga. 
Läs mer 

Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Kunskapsbanken byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. Centret arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.
Läs mer

Senast uppdaterad 2021-08-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson