Teknikstöd till yrkesverksamma anhöriga

Under 2012 fick Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ett uppdrag från Hjälpmedelsinstitutet, HI, att utvärdera tre projekt inom programmet Teknik för äldre II. Målet för utvärderingen var att undersöka tekniskt stöd för anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg. De tre utvärderade projekten som ingår i programmet är:

  • Teknikstöd – ökad social interaktion mellan anhöriga mitt i livet. Ett projekt för yrkesverksamma anhöriga i Alingsås kommun som använder Gapet - ett internetbaserat IT-system.
  • Modell för virtuellt anhörigstöd. En modell och struktur för ett enhetligt virtuellt stöd för yrkesverksamma anhöriga i Gävle kommun. Innehåller den IT-baserade stödtjänsten Anhörigstödsportalen.
  • Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudie. En inventering av yrkesverksamma anhörigas behov av ny teknik, utveckla en modell för teknikstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga samt hitta vägar för att sprida kunskap för att öka målgruppens möjlighet att nås av teknikstöd.

Enligt Ingela Månsson visar utvärderingen att yrkesverksamma anhöriga varken har tid eller kanske ens är intresserade av att gå på möten och därför fungerar inte det traditionella anhörigstödet för dem.

De uppskattar och behöver ett virtuellt stöd – ett informations- och kommunikationsstöd, IKT-stöd, som är oberoende av tid och plats – en arena där anhöriga kan hitta information och komma i kontakt med andra i liknande situation.

– Behovet av information till de anhöriga om hjälpmedel och ny teknik, det som idag kallas välfärdsteknologi, är väldigt stort och antalet yrkesverksamma anhöriga kommer att växa. Idag har allt fler möjlighet och är kunniga att själva söka den information som finns på nätet. Hur kan det se ut där just mina föräldrar bor? Det är inte ens säkert att man bor på samma ort. Därför är det viktigt att informationen finns tillgänglig på Internet, både ur ett nationellt och lokalt perspektiv, säger Ingela.

Ingela hoppas att utvärderingen och rapporten kommer till nytta och läses framför allt av beslutsfattande politiker och arbetsgivare, och att rapporten kan bidra till att yrkesverksamma anhöriga får den typ av stöd de behöver. Rapporten bidrar med kunskap inom ett område som det idag finns väldigt lite kunskap om, poängterar Ingela avslutningsvis.

Utvärderare och författare till rapporten är Stefan Andersson, Elizabet Hanson och Lennart Magnusson. Elizabeth hade ansvaret för utvärderingen och planlade arbetet med partners för de tre projekten tillsammans med Ingela Månsson, samt handledde Stefan Andersson i arbetet med fokusgrupperna och intervjuerna.

Förutom vikten av ett flexibelt stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation visar utvärderingen på andra resultat.

– Studierna i Gävle och Alingsås visar att IKT-stöd har en stor potential för personal att kunna arbeta med anhöriga på ett systematiskt sätt. Men för att nå ut till fler anhöriga, och för att arbetet ska accepteras av personalen, krävs att man har en grundläggande datorutbildning både för vård- och omsorgspersonalen och de anhöriga. Det är också viktigt att de får kontinuerlig tillgång till handledning och stöd i användningen, säger Elizabeth.

Den studie som utvärderas i rapporten, Teknikstöd för yrkesverksamma anhöriga – en behovsstudie, är ett bra exempel på brukarmedverkan inom forsknings- och utvecklingsarbete, då en mängd olika innovativa och kreativa metoder används för att involvera anhöriga. Elizabeth förklarar att en styrka i arbetet var att anhöriga var med från början i utvecklingen av det tekniska stödet och att de arbetade nära tillsammans med praktiker för att på så sätt lära av varandra.

– Precis som Ingela säger är detta ett viktigt område att belysa då det inte finns mycket forskning gjord tidigare. Jag har egen erfarenhet av att kombinera arbete med anhörigvård och vet svårigheterna med att pussla ihop arbete, vård och familjeliv. Allting som kan underlätta eller spara tid för dessa anhöriga är viktigt. Ny teknik kan erbjuda ett enklare och mer direkt sätt att komma i kontakt med anhörigstödet och man kan också följa upp det stöd som anhöriga får. Jag tror det är viktigt, att de som skapar och producerar ny teknik ser yrkesverksamma anhöriga som en viktig målgrupp för deras produkter och tjänster, säger Elizabeth.

Text: Fredrik Jansson

Senast uppdaterad 2021-04-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson