Västra Götalandsregionen

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Arbetet för barn som anhöriga har nyligen dirigerats om i organisationen från projektorganiserad verksamhet till att ingå i ordinarie stödstrukturer på koncernnivå. Avdelning social hållbarhet samordnar nu arbetet med barnets rättigheter och barn som anhöriga. Det vardagliga arbetet utvecklas och styrs i hög grad av respektive förvaltning och sjukvårdande enhet.

Under 2021–2022 pågår ett utvecklingsarbete för att identifiera behov och strukturer i syfte att etablera en tydligare organisation på såväl koncernövergripande nivå som mer regionalt i VGR:s organisation. Frågor om kompetensförsörjning, uppföljning och utvecklingsbehov kommer belysas i arbetet.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
RMR – "Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga" är det styrdokument som hjälper verksamheten att implementera ansvaret och formulera rutiner för det dagliga arbetet.

Hur följs styrdokumenten upp?
Uppföljning av RMR på verksamhetsnivå sker genom:
• att verksamheterna har skriftliga och aktuella rutiner
• att verksamheterna har en funktion som följer upp att barn som anhöriga uppmärksammas enligt rutin
• att vårdåtgärder vidtagits och mäts genom KVÅ-koder

Uppföljning på koncernnivå sker genom:
• att innehållsansvarig omvärldsbevakar barns rätt som anhöriga ur ett nationellt och regionalt perspektiv
• att innehållsansvarig vid behov initierar revidering av riktlinjen

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Ja det finns det. Vid vissa förvaltningar finns det också lokala samordnare för dessa ombud, och ibland samordnas de även med VGR:s Ombud för barnets rättigheter som också finns som en funktion i verksamheterna.

Under 2022 kommer en översyn att göras av vilka ombud som finns och hur deras roll och uppdrag kan synkas med Ombud för barnets rättigheter när det gäller kompetensbehov och strategiskt stöd från avdelning social hållbarhet.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Ansvaret för frågor om Barn som anhöriga på en strategisk nivå har övergått från en projektorganisering till att tillhöra det regionövergripande arbetet för barnets rättigheter i VGR. Ansvaret för arbetet är numera placerat på; Koncernstab regional utveckling, avdelning social hållbarhet som sedan tidigare arbetat med barnets rättigheter.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Genom att knyta samman arbetet för barns rätt som anhöriga med arbetet för barnet som rättighetsbärare i VGR kommer de ombud i hälso- och sjukvårdens verksamheter som har ett särskilt uppdrag kring frågan få ta del av den ombudutbildning som finns för VGR:s ombud för barnets rättigheter. Arbetet för att uppmärksamma och stödja barn som anhöriga blir då inte ett eget spår utan sätts i ett sammanhang där fokus på barnets rättigheter och behov i vårdstrukturer tydliggörs.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
I Regional medicinsk riktlinje för barn som anhöriga beskrivs de KVÅ-koder som ska användas.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Det finns ingen intern utbildning utan vi hänvisar till Nka:s utbildning "Våga Fråga".
"Ombud för barn som anhöriga" erbjuds att gå VGR:s grundutbildning för "Ombud för barnets rättigheter" där barnet som rättighetsbärare belyses ur både ett patient och ett anhörigperspektiv.

Finns det material/information till personal?
VGR har en faktasida på sin vårdgivarwebb. Där beskrivs uppdraget, länkar finns till RMR och det finns ett "fickkort" som personal kan använda för att påminnas om de rutiner som gäller. På samma sida finns också länkar till Nka barn som anhöriga och utbildningen Våga Fråga, länk till Socialstyrelsens stödmaterial mm.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns i dagsläget en central anhörigbroschyr riktad till föräldrar och andra vuxna runt barnet. Det finns också lokala broschyrer ute i verksamheter samt att det under 2022 kommer pågå ett utvecklingsarbete för att se över behoven av fler gemensamma material riktade till de vuxna.

Finns det material/information till barn och unga?
Finns på lokal nivå i verksamheterna. En digital plattform håller på att byggas upp där tanken är att dela material och information som används så att det kan spridas till fler.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Se under första rubriken "Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?".

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Se under första rubriken "Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?".

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Liselott Johansson
liselott.m.johansson@vgregion.se
Regionutvecklare inriktning barnrätt
VGR Koncernstab regional utveckling, avdelning social hållbarhet.
070 - 207 78 00

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson