Vad säger styrdokumenten?

Skollagen

Förskolan ska ge barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling det stöd som deras speciella behov kräver (8 kap. 9 § Skollagen). Sådana "andra skäl" kan vara allvarliga svårigheter i familjen. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Läroplan för förskolan Lpfö 1998, reviderad 2010).

Socialtjänstlagen

Enligt 14 kap. 1 § första stycket Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är yrkesverksamma inom verksamheter som berör barn och unga skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Socialtjänsten bör vidare enligt 14 kap. 1 a § SoL erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att förskolans personal kan få möjlighet att tillsammans med föräldrarna och personal från socialtjänsten förklara sin oro för barnets situation.
Socialtjänsten får, enligt 14 kap. 1 b § SoL, informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.

Senast uppdaterad 2021-01-13 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson