Vad säger styrdokumenten?

Skollagen

Förskolan ska ge barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling det stöd som deras speciella behov kräver. Sådana "andra skäl" kan vara allvarliga svårigheter i familjen. Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen (Läroplan för förskolan Lpfö 1998, reviderad 2010).

Socialtjänstlagen

Enligt 14 kap. 1 § första stycket Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är yrkesverksamma inom verksamheter som berör barn och unga skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Socialtjänsten bör vidare enligt 14 kap. 1 a § SoL erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att förskolans personal kan få möjlighet att tillsammans med föräldrarna och personal från socialtjänsten förklara sin oro för barnets situation.
Socialtjänsten får, enligt 14 kap. 1 b § SoL, informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.

Mer information:

Läs mer om styrdokumenten på sid 17-19 i skriften Barn som anhöriga – Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Om anmälan till socialtjänsten – Socialstyrelsens webbplats

Film: Till dig som är anmälningsskyldig

Reflektera/diskutera:

  • Finns det behov hos barn på vår förskola som är svåra att tillgodose? Vad kan förskolan behöva förbättra i det arbetet?
  • Finns det något att förbättra i vårt samarbete med hemmen?
  • När är det extra svårt att anmäla vår oro för att ett barn far illa? Vilket slags stöd kan vi behöva, för att ändå uppfylla vår anmälningsskyldighet?

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson