ME-WE-workshop under onlineeventet World Carers Conversation 2022

Print screen från zoommöte där man ser alla deltagare.

Den 19 maj 2022 anordnades det globala eventet World Carers Conversation 2022, där innovationer från hela världen inom forskning, praktik och politik som berör anhöriga belystes.

Under dagen ledde bland andra Prof. Elizabeth Hanson en workshop, som involverade Prof. Saul Becker, Dr. Feylyn Lewis och Miriam Svensson. Tillsammans presenterade de resultat från det internationella ME-WE-projektet, som syftade till att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa. Projektet, som varade från januari 2018 till juni 2021, var det första storskaliga projektet som tillhandahöll internationell, gränsöverskridande data om unga omsorgsgivare.

Saul Becker och Feylyn Lewis inledde sessionen med en presentation av det första delprojektet inom ME-WE, som handlade om att kartlägga unga omsorgsgivares situation, behov och preferenser. De förklarade att undersökningen kom fram till att unga omsorgsgivare bland annat upplever försämrad mental hälsa och svårigheter i skolan, både vad gäller skolresultat och mobbing, till följd av sin omsorgsroll. För att deras situation ska förbättras önskade de unga omsorgsgivarna olika typer av insatser, framför allt i form av mer fritid, emotionellt stöd, finansiellt stöd och stöd i skolan.

– Dessa resultat ledde till att den förebyggande, psykosociala ME-WE-interventionen därefter utvecklades och testades i projektet, fortsatte Elizabeth Hanson.

Miriam Svensson förklarade att ME-WE-interventionen består av gruppträffar och den kostnadsfria mobilappen ”ME-WE young carers”. Gruppträffarna, som baseras på DNA-V-modellen och i sin tur bygger på ACT, kan antingen hållas online eller som fysiska träffar. De består av totalt åtta träffar på cirka två timmar vardera. Resultaten från ME-WE-interventionen visar att den har potential att bidra till att förbättra unga omsorgsgivares välbefinnande och motståndskraft.

Därefter diskuterade Feylyn Lewis tillsammans med publiken hur ME-WE-interventionen skulle kunna användas i andra länder och organisationer. Bland annat identifierades betydelsen av att fånga upp unga omsorgsgivare i skolan och i olika organisationer för barn och unga.

Avslutningsvis sammanfattade Saul Becker sessionen och förmedlade budskapet att även om analys är viktigt, är handling också det. Dessutom måste insatser för unga omsorgsgivare ses som en investering och inte enbart som en kostnad. 

För mer information, vänligen kontakta Elizabeth Hanson:

Kontaktuppgifter

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Text: Miriam Svensson och Elizabeth Hanson

Senast uppdaterad 2022-05-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson