Region Västerbotten

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja.

Finns det dokumentation i journalen?
Dokumentation av information till barn som närstående: Vid mottagningsbesöket eller vid inskrivningssamtalet/vårdmötet ska ansvarig sköterska eller läkare dokumentera i patientens (den vuxnes) journal i SYSteam Cross under term Barn under 18 år: Om det finns närstående barn och deras födelseår, hur familjens nätverk ser ut, vem som informerar/pratar med barnen.
I den fortsatta vårdkontakten ska dokumentation sedan ske: Om behov av information och stöd framkommit, om information och stöd har erbjudits eller givits barnet/barnen och av vem, om andra åtgärder vidtagits till exempel att kontakt tagits med andra aktörer som exempelvis skola eller socialtjänst.

Finns det barnombud?
Barnombud Målgrupp: Barn och ungdomar 0-18år. Barnombudet utses av den egna verksamhetens ledning och verkar med dess mandat. Länsrådet Barn som närstående finns som stöd för barnombudet. Att vara barnombud innebär att:
• I sitt ordinarie arbete tillsammans med övrig personal arbeta med barnperspektivet så att den egna verksamheten identifierar om det finns barn som närstående eller som patienter samt uppmärksammar deras behov.
• Arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som berörs av verksamheten, antingen som närstående, patienter eller genom annan kontakt, får ett bra omhändertagande, god tillgänglighet, åldersanpassad information, etc. Exempel kan vara falldiskussioner, uppföljningar, översyn av barnväntrum och tillgång till lekmaterial samt diskussioner om "hur vi tar hand om barn som närstående".
• Fungera som stöd när misstanke om att barn far illa och förmedla vart man vänder sig.
• Stödja verksamhetens ledning och övrig personal i frågor som rör barn som närstående.
• Informera och fortbilda den egna verksamheten och bidra till att Barnkonventionens tillämpning blir ett aktivt och levande verktyg.
• Delta i ett gemensamt nätverk för utbildning och utbyte av erfarenheter.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Det anordnas årliga nätverksträffar i Umeå, Skellefteå och Lycksele för barnombuden, för erfarenhetsutbyte och fortbildning

Finns det material/information till personal?
Broschyrer: "Tala med barnen när allvarlig sjukdom/skada har drabbat någon i familjen", "Barn som närstående - När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, föräldrainformation", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, barn/ungdomsinformation" Visitkort: "Barn som närstående, informativa länkar", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, informativa länkar".

Finns det material/information till föräldrar?
Broschyrer: "Tala med barnen när allvarlig sjukdom/skada har drabbat någon i familjen", "Barn som närstående - När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, föräldrainformation", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, barn/ungdomsinformation" Visitkort: "Barn som närstående, informativa länkar", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, informativa länkar".

Finns det material/information till barn och unga?
Broschyrer: "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, barn/ungdomsinformation" Visitkort: "Barn som närstående, informativa länkar", "Barn som närstående vid oväntat dödsfall, informativa länkar.

Kontaktuppgifter:
Caroline Tellhammar
Telefon: 090-7850320
E-post: caroline.tellhammar@vll.se

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson