Kunskapsöversikter

Här sammanställer Nka svensk och internationell forskning inom anhörigområdet i form av kunskapsöversikter.

Handbok - Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga

Denna handbok – Kvalificerad omvårdnad i det dagliga livet för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga – handlar som titeln säger om omvårdnad av barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning avses oftast en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

Handboken är en vidareutveckling och uppdatering av boken Medicinsk omvårdnad som författades av Ann-Kristin Ölund 2012 och publicerades av Gothia förlag.

Läs eller ladda ner handboken online

Beställ boken

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Bild på presentationsbild Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet. 

 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Se webbinarium om kunskapsöversikten

Vuxensyskon som anhöriga

Omslag kunskapsöversikt

I Sverige har enligt uppskattningar var femte person i vuxen ålder en funktionsnedsättning. Detta gör med en befolkning i vuxen ålder på drygt 8 miljoner att ca 1,6 miljoner personer har en funktionsnedsättning. Hur många av dessa som har ett eller flera syskon finns det inga uppgifter om. Det finns en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning behöver stöd. I vissa kommuner och landsting erbjuds idag samtalsgrupper eller gruppverksamhet för barn och ungdomar som har syskon med funktionsnedsättning. Med tanke på det gång på gång klarlagda behovet av stöd hos syskonen är det synnerligen viktigt att man i alla delar av landet accelererar arbetet med att utveckla anhörigstödet till barn och ungdomar.

Läs eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten

Stöd till anhöriga i samband med palliativ vård i hemmet

Omslag kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten bygger på en litteraturgenomgång av internationella och nationella vetenskapliga studier inom området. Den kartlägger de olika typerna av stöd som finns tillgängliga för anhöriga till personer som får vård i livets slutskede och bor hemma. Kunskapsöversikten är viktig ur ett anhörigperspektiv då anhöriga i den typen av situationer är en grupp som ofta ställs inför stora utmaningar – att försöka förlika sig med den förestående förlusten av någon de älskar, samtidigt som de vill se att den sista tiden i livet ska blir så bra som möjligt.

Läs eller ladda ned kunskapsöversikten (nytt fönster).

Beställ kunskapsöversikten

Hälsa för barn och unga med flerfunktionsnedsättning

Omslag kunskapsöversikt

Den här skriften, Hälsa för barn och unga med flerfunktionssättning har skapats som ett led i detta arbete för att skapa förståelse och underlätta arbetet för föräldrarna, andra anhöriga och personalen. Begreppet flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av omfattande rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, stora kommunikationssvårigheter, synskada eller dövhet samt omfattande medicinska behov.

Läs eller ladda ned kunskapsöversikten (nytt fönster).

Beställ kunskapsöversikten

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD: kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats

Rapporten har sammanställts som en del i ett projekt som företagits på uppdrag av Socialstyrelsen och som i sin helhet syftar till att kartlägga aktuellt kunskapsläge gällande föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD så som det beskrivs i vetenskaplig forskning, av målgruppen och av professionella. Samt baserat på nämnda kartläggning ta fram ett förslag (en övergripande skiss) på hur en målgruppsanpassad föräldraskapsinsats skulle kunna utformas, utvecklas och utvärderas.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Effekter av anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras omvårdnadspersoner – En kunskapsöversikt

Omslag kunskapsöversikt

Den här boken är en kunskapsöversikt om effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras närmaste omvårdnadspersoner. I ett internationellt perspektiv har ett flertal behandlingsmetoder utvecklats under de senaste decennierna för att främja samspel och barns anknytning. Det är effekter av sådana interventioner som är i fokus för översikten. Syftet är att systematiskt kartlägga, granska och sammanställa kunskap om effektstudier av metoder för samspelsbehandling samt att göra en analys av kunskapsläget i ett effektsammanhang.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs huvudförfattaren Ann-Sofie Bergmans tankar om kunskapsöversikten

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt

Omslag kunskapsöversikt

Syftet med denna kunskapsöversikt är att systematiskt kartlägga, granska och sammanställa kunskap om vilka utvärderade metoder och program som finns för att ge stöd till barn och/eller förälder när en förälder är beroende av alkohol eller andra droger. Kunskapsöversikten syftar också till att ge underlag för slutsatser om behov och riktning för vidare kunskapsutveckling och forskning.

 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs reportage om kunskapsöversikten

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Omslag kunskapsöversikt

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har tagit fram rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" på uppdrag från Socialdepartementet. Rapporten ingår i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen.
I rapporten framgår det tydligt att trygghet är själva förutsättningen för att kunna skapa bästa och mesta möjliga välbefinnande för anhöriga och äldre närstående. Andra viktiga byggstenar är tillhörighet, delaktighet och betydelsefullhet. Det finns också ett behov av kompetensutveckling – både i verksamheterna och hos de anhöriga. I kunskapssammanställningen framgår också att anhöriga och äldre närstående tenderar att bemötas och behandlas olika beroende på den utbildning, arbete och social position personen har. Detsamma gäller kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Rapporten tar upp en rad åtgärder för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen för äldre ur ett anhörigperspektiv.

Läs rapporten (pdf i nytt fönster)

Nu finns Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv i en kortare version.

Läs kortversionen här (pdf i nytt fönster)

 

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd - Uppdaterad version

Omslag kunskapsöversikt

I den här kunskapsöversikten presenteras framväxten och utvecklingen av Sveriges anhörigstöd, från mitten av 1990-talet och framåt. I boken presenteras kunskap om hur det är att vara anhörig som ger omsorg, i huvudsak till äldre närstående, och vilka förutsättningar som anhörigstödet skall möta. Boken ger också en översikt av resultat från forskning och utvärderingar av olika former av anhörigstöd, som exempelvis avlösning, anhöriggrupper och andra former av samtal. Kunskapsläget sammanfattas och en diskussion förs om anhörigstödets syften och mål, vikten av tydliga begreppsdefinitioner och vad anhörigstöd egentligen är eller kan vara. Kunskapsöversikten är en uppdaterad version av en översikt med samma namn som utkom år 2010.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (Pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs reportage med Marianne Winqvist om kunskapsöversikten

Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg - Uppdaterad version

Omslag kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten ger en bred beskrivning av dem som på olika sätt försöker kombinera förvärvsarbete med anhörigomsorg, här handlar det framför allt om medelålders personer i relationerna vuxna barn, makar och föräldrar. Kvinnor är i majoritet bland dem som får negativa konsekvenser av att ge anhörigomsorg, även klassmönster stämmer överens så sett att det drabbar vissa grupper mer än andra. I kunskapsöversikten redogörs även för olika former av samhällsstöd samt erfarenheter från vad arbetsgivare kan gör för att underlätta för anhöriga i arbetslivet.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs reportage med Ann-Britt Sand om kunskapsöversikten

Anhöriga som ger insatser till närstående med stroke

Omslag kunskapsöversikt

På senare år har olika typer av stödprogram utvecklats, riktade till anhöriga som vårdar, hjälper eller ger stöd till personer med stroke. Det finns dock ingen konsensus kring vilket innehåll stödprogrammen bör ha, om en viss typ av stödprogram är mer effektiva och bör rekommenderas före andra eller om det saknas en viss typ av stödprogram. Syftet med denna kunskapsöversikt var därför att identifiera och presentera relevant litteratur som beskriver stödprogram riktade till anhöriga, som på olika sätt ger stödinsatser till vuxna personer med stroke, samt stödprogrammens betydelse och eventuell effekt för anhöriga. Syftet var också att ge rekommendationer för insatser inom vård och omsorg och för framtida forskning.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs reportage om kunskapsöversikten

Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa

I denna kunskapsöversikt är vuxna anhöriga till en äldre person med psykisk ohälsa fokus. Eftersom psykisk ohälsa hos äldre skiljer sig från psykisk ohälsa hos yngre vuxna behöver situationen för dessa anhöriga beskrivas och deras specifika behov och stöd lyftas fram. Kunskapsöversikten inleds med en bakgrund till psykisk ohälsa hos äldre. Därefter följer en kort beskrivning av vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa, vilket är ett komplext område med många olika vårdaktörer. Slutligen presenteras forskning om anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa och anhöriga till äldre.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Läs reportage om kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Föräldraskap hos vuxna med ADHD eller Autismspektrumtillstånd – konsekvenser för barnet samt metoder för stöd. Systematisk kunskapsöversikt

Det finns idag mycket kunskap om barn med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar (NPF) som uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST). Det finns också en del kännedom om vilka konsekvenser barnens svårigheter får för individ och samhälle. Det är konstaterat att ADHD och AST kvarstår i vuxen ålder, även om symtombilden och problematiken kan te sig annorlunda. Kunskapen om föräldraskap hos vuxna med ADHD eller AST är dock begränsad. Syftet med denna studie var att på ett systematiskt sätt sammanställa kunskap om barn och föräldrar när föräldrar har konstaterad ADHD, ADHD-symtom eller AST samt evidens för metoder som syftar till att ge stöd i föräldraskapet.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

Omslag kunskapsöversikt

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka kunskapsläget om samordning av stöd till föräldrar med barn med flerfunktionsnedsättningar. I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer beskrivits ur olika perspektiv. Behovet av ett samordnat föräldrastöd för familjer med barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar är stort. Kunskapsöversikten visar varför ett samordnat föräldrastöd är betydelsefullt och att det finns olika modeller för hur samverkan kan ske över myndighets-, verksamhets-, och professionsgränser oavsett huvudman. Därutöver behövs oberoende samordnare som har ett övergripande samordningsansvar och inte är kopplade till någon specifik verksamhet. Kunskapsöversikten avslutas med exempel på några intressanta utvecklingsprojekt som arbetar med att öka samordning av stöd eller underlätta tillgängligheten av stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar.

Läs kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Du, jag och något att tala om
- Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Omslag kunskapsöversikt

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning. Översikten handlar således om hjälpmedel för kommunikation och hur utformningen av olika aktiviteter kan stödja kommunikationen. Den handlar om att ge barnet med funktionsnedsättning möjlighet att ta sin tur i samtalet och om hur människor barnet möter kan underlätta det. Den handlar också om vikten att vänta och visa förväntan på kommunikation från barnet. Kunskapsöversikten är inriktad på den tidiga utvecklingen – barnets första två år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- En vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY

Omslag kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt är en välbehövlig och vetenskapligt grundad vägledning genom världshälsoorganisationens (WHO) hälsoklassifikation ICF-CY.  Klassifikationen används för allsidiga beskrivningar av barns hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den fokuserar på barns delaktighet och förutsättningar att fungera i de miljöer där de vistas regelbundet. Klassifikationen används inom flera verksamheter som modell för funktionella beskrivningar av barns vardagssituationer.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa: – en litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling relevanta ur ett anhörigperspektiv

Omslag kunskapsöversikt

Vad finns det för stöd till familjen när ett barn eller en ung person drabbas av psykisk ohälsa? Vad säger forskningen om att engagera hela familjen i behandlingen? Kunskapsöversikten tar upp frågor som dessa och visar hur familjer med barn och unga med psykisk ohälsa kan ha det i Sverige idag. Författaren har gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar och genomgången visar att det finns starkt vetenskapligt stöd för att hela familjen ska engageras i behandlingen, t ex i form av familjeterapi, familjefokuserad omvårdnad eller familjestödsprogram. Kunskapsöversikten visar också att familjerna ibland har behov av stöd och avlastning, framför allt om barnet eller ungdomen har allvarliga beteendestörningar.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa

Omslag kunskapsöversikt

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan vara förenat med omfattande svårigheter, men också med empati och kärlek till att vilja hjälpa och stödja sin närstående. Kontakt och stöd från personal inom vård och omsorg och andra anhöriga med liknande erfarenheter kan vara betydelsefullt för att hantera situationen.  Syftet med kunskapsöversikten är att presentera exempel på stödjande insatser för vuxna anhöriga (18 år eller äldre), till vuxna personer (18 år eller äldre) med psykisk ohälsa och den dokumenterade betydelse och/eller effekt som stödet kan ha för anhöriga.

Läs kunskapsöversikten (pdf nytt fönster).

Klicka här för att se en kort film där Mats Ewertzon ger en introduktion till kunskapsöversikten.

"Barn som är anhöriga när en förälder avlider"

Den här kunskapsöversikten handlar om stöd till barn när en förälder avlider. Syftet är att systematiskt söka, granska och sammanställa kunskap om verksamma metoder för stöd. Ett syfte är vidare att identifiera fortsatt kunskapsbehov. Översikten har producerats av Nationellt kompetenscentrum för att ge aktuell kunskap till professionella inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter barn och unga i sin yrkesutövning. Innehållet i utvärderade interventioner beskrivs relativt ingående för att ge inspiration till utvecklingsarbete. Översikten har främst fokus på effekter av interventioner, men tar även upp konsekvenser för barn som förlorar en förälder, sorgeprocess och betydande riskfaktorer och skyddande faktorer. Sammantaget visar översikten att förhållandevis begränsade insatser kan förebygga att barn utvecklar svårare problem. Utifrån aktuellt kunskapsläge ger översikten stöd för att interventioner till barn vars förälder avlider behöver riktas till både barnet och till barnets kvarlevande förälder eller närmaste omsorgsgivare.

Läs kunskapsöversikten (pdf, nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Detta är en kortversion av Barn som är anhöriga när en förälder avlider:
En kunskapsöversikt om effekt av metoder för stöd till barn av Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson

Ladda ner kunskapsöversikten här (pdf nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Anhöriga äldre angår alla!

Omslag kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten ger många svenska och internationella exempel på äldres roll i omsorgen, varvat med vetenskapliga data.Det komplicerade förhållandet mellan familjen och den offentliga omsorgen belyses ur flera synvinklar och översikten ger nya perspektiv på en omsorgsvardag som inte bara är misär och problem.

Läs kunskapsöversikten (pdf nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten Anhöriga äldre angår alla!

"Det handlar också om tid och pengar"

Anhörigomsorg, försörjning, lagar

Omslag kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten syftar till att skapa en överblick över relevant forskning och utveckling inom området anhörigomsorgens konsekvenser för försörjning och ekonomi, samt att bidra till att stimulera och stödja utvecklingsarbete inom detta område. Målgruppen för kunskapsöversikten, liksom för NkA:s arbete i övrigt, är anhöriga och deras närstående, anställda inom vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare inom området, aktiva inom idéburna organisationer, studenter, lärare och forskare.

Läs kunskapsöversikten (pdf, nytt fönster).

Beställ kunskapsöversikten om anhörigomsorg, försörjning, lagar

Kommunikation hos och med barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsättningar

Omslag kunskapsöversikt

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Syftet med kunskapsstödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och
nätverkskontakter för anhöriga.

Läs kunskapsöversikten Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar (pdf, nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar.

Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

Omslag kunskapsöversikt

Vardagarna är fulla av måltider, tandborstning, städning, skola, utflykter och kanske även några gäster ibland. Samspel sker hela tiden i vardagen mellan barnet, föräldern och den personliga assistenten. Jag är med! erbjuder fördjupning om delaktighet, barns lärande och utveckling i familjen och konkreta tips om hur man kan arbeta för att underlätta barns delaktighet.

Läs Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Omslag kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten har skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen. Det är en sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser av alkoholrelaterade fosterskador samt preventiva aspekter på denna typ av fosterskador.

Läs Rapporten Fetal Alcohol Spectrum Disorders (pdf, nytt fönster).

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig
fysisk sjukdom eller skada

Omslag kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt tar upp metoder för att ge information, råd och stöd till barn när deras förälder är fysiskt sjuk. Syftet är att den ska vara ett stöd för professionella i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som möter barn och ungdomar i sin yrkesutövning. I kunskapsöversikten presenteras de metoder som kunskapsöversikten identifierat, deras vetenskapliga underlag och effekter. Dessutom beskrivs de svårigheter som barn möter när en blir förälder fysiskt allvarligt sjuk.

Läs kunskapsöversikten om barn som är anhöriga (pdf, nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten om barn som är anhöriga

Kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Nka:s kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionshinder är en serie översikter som är skrivna av Ritva Gough.

Människor med funktionshinder i samhället – Tar upp begrepp och lagstiftning, FN:s barnkonvention för personer med funktionsnedsättning och barnets rättigheter, statistik, hälsa och några av vanliga diagnoser och funktionsnedsättningar.
Läs eller ladda ner Människor med funktionshinder...

Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan – Om samhällets insatser till människor med funktionsnedsättning och det indirekta stödet till anhöriga, kommunernas insatser, LSS-insatser, insatser inom skolan och hälso- och sjukvården samt stöd från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.
Läs eller ladda ner Samhällets insatser från socialtjänst...

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder – Om allvarlig skada, sjukdom eller missbildning hos det nyfödda barnet, professionellt synssätt på föräldraskap, psykiska påfrestningar, psykisk sjukdom, missbruks och beroendeproblem hos barn och ungdomar samt samhällets krav på föräldrarna.
Läs eller ladda ner Föräldrars behov av stöd...

Barn som anhöriga – Handlar om FN:s barnkonvention och barnperspektivet i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, hur många barn berörs, syskon i familjen, barns behov av stöd, unga omsorgsgivare och när en eller båda föräldrarna har intellektuella svårigheter.
Läs eller ladda ner Barn som anhöriga

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder – Tar upp anhöriga till vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning, anhörigas stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada, återhämtning till vardagslivet utifrån den skadades perspektiv, anhörigomsorg efter stroke, anhöriga till yngre med demenssjukdom, anhöriga till vuxna med hörselskador, synskador och/eller talskador samt anhörigas stöd till vuxna med psykisk sjukdom.
Läs eller ladda ner Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom...

Information och praktisk hjälp till anhöriga – Kunskapsöversikten behandlar informativt stöd – former, ansvar, behov och forskning kring information, praktisk hjälp till anhöriga, erfarenheter av personlig assistans, andra former av avlösning och avlastning, samhällets tillgänglighet, hjälpmedel och bostadsanpassning, arbete, fritid och delaktighet och föräldrars kontakt med förskola och skola.
Läs eller ladda ner Information och praktisk hjälp...

Familjeinriktat stöd – I översikten presenteras några familjeinriktade stödformer i socialtjänsten och sjukvården som förutsätter anhörigas delaktighet och som också potentiellt kan fungera som anhörigstöd. Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderar allt som oftast föräldrar och även syskon involveras allt vanligare i stödet. Familjens roll i det psykopedagogiska stödet behandlas och det genomgående temat är professionella arbetssätt där familjen och anhöriga inkluderas och ses som en social resurs.
Läs eller ladda ner Familjeinriktat stöd

Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte – Här presenteras erfarenheter av individuella krissamtal, professionellt samtalsstöd och rådgivning i form av utbildningsprogram. Andra anhörigprogram som behandlas är erfarenheter av stödgrupper för barn som har föräldrar med beroende- och missbruksproblem och erfarenheter av stödgrupper för syskon samt stödgrupper för vuxna. Översikten tar upp olika sorters samtal, rådgivning genom föräldrautbildning, erfarenhetsutbyte och anhöriggrupper samt stöd till anhöriga i familjer med missbruk.
Läs eller ladda ner Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte

Sammanfattning – Del nio är en sammanfattning av tidigare utgivna kunskapsöversikter.
Läs eller ladda ner Sammanfattningen

Läs eller ladda ner presentation av kunskapsöversikterna

Etnicitet - minoritet - anhörigskap

Omslag kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt ger en bred beskrivning av några kunskapsområden när det gäller anhörigomsorg, äldre och etnicitet med hjälp av såväl svensk som internationell forskning. I boken presenteras exempelvis hur det är att uppleva språkproblem i mötet med den offentliga äldreomsorgen samt frågor och effekter kring förväntningar.

Läs översikten om etnicitet (Pdf öppnas i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten om etnicitet

Samtalets betydelse som anhörigstöd

Omslag kunskapsöversikt

Samtal utgör en väsentlig del av kommunernas anhörigstöd och är också avgörande för anhörigas kontakter med professionella inom vård- och omsorgsverksamheter. I rapporten presenteras bland annat forskning om anhörigas behov av samtal som stöd i allmänhet samt i mötet med vård och omsorg.

Läs översikten om samtalets betydelse (Pdf öppnas i nytt fönster) 

Beställ kunskapsöversikten om samtalets betydelse

Anhörigvårdares hälsa

Omslag kunskapsöversikt

Anhörigvård kan medföra stora påfrestningar för hälsan. De mest framträdande faktorerna för hälsa respektive ohälsa ligger i anhörigas egna övertygelser och föreställningar av vårdandet. För att möta och stödja de anhöriga måste man förstå dessa övertygelser och föreställningar.

Läs översikten om hälsa (Pdf öppnas i nytt fönster)

Beställ översikten om hälsa

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Omslag kunskapsöversikt

Anhörigskapet uppvisar stora variationer och detta ställer krav på ett skräddarsytt eller individualiserat stöd. Denna kunskapsöversikt presenterar kunskap om hur det är att vara anhörig och vilka behov och situationer som anhörigstödet skall möta.

Läs översikten om individualisering (Pdf öppnas i nytt fönster)

Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg

Omslag kunskapsöversikt

Internationella forskningsresultat visar att ett omfattande omsorgsansvar har en negativ påverkan på arbetslivet. I denna kunskapsöversikt ges förslag på stöd och hjälp som efterfrågas av anhöriga som kombinerar anhörigomsorg och förvärvsarbete.

Läs översikten om förvärvsarbetande anhöriga (Pdf öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-10-14 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson