Projekt blev startskott för intern diskussion om vem som är anhörig

Två tjejer sitter och håller om varandra.

Foto: Unsplash

”Anhörigskap” är ett begrepp som man inte riktigt kan placera eller vet hur man ska förhålla sig till. Det visar en undersökning bland medlemmar i brukarorganisationen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH.

Undersökningen har utförts inom ramen för RSMH:s anhörigprojekt – som avslutades vid en konferens i början av december. Konferensen ägde rum i Stockholm, men kunde även följas digitalt.

Avsikten med Anhörigprojektet har varit att undersöka behovet av stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa, och också ge anhöriga möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyte. Arbetet har genomförts i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Projektet startade i mitten av 2020 och var tänkt att avslutas i december 2021, men ytterligare projektmedel från Folkhälsomyndigheten gjorde det möjlighet att fortsätta även under 2022.

Intern kartläggning

Aktiviteterna under den första delen av projektet fokuserade på att ta fram ett studiecirkelmaterial för anhöriga med tillhörande studievägledning. Under den förlängda projekttiden har man gjort en intern kartläggning kring anhörigas roll inom en brukarorganisation och hur RSMH kan arbeta med dessa frågor framöver.

Kartläggningen har resulterat i rapporten ”Perspektiv på anhörigskap”. Den presenterades vid konferensen av projektledare Emil Åkerö och statistiker Charlotte Ovesson – som berättade att man i samband med kartläggningen besökt 15 lokala RSMH-föreningar runt om i landet och genomfört 65 samtal med medlemmar.

Under samtalen diskuterades olika roller, bland annat begreppen ”anhörigskap” och ”kamratskap”, och vad man förknippar med respektive ord. Av dessa samtal framkom att ”anhörigskap” är ett förhållandevis nytt begrepp inom RSMH, till skillnad från det mer etablerade ”kamratskap”.

Tydlig bild saknas

– Vi gjorde också en muntlig enkät i samband med de lokala besöken. Den visar att det inte finns någon tydlig bild bland medlemmarna av anhörigas behov eller vad de skulle vilja få ut av RSMH – eller om anhöriga överhuvudtaget vill ha stöd. Anhöriga är med andra något av en udda fågel inom RSMH, menade Emil Åkerö.

I rapportens avslutande ord konstateras att RSMH behöver anta en definition kring arbetet med anhörigskap och vad är ett anhörigskap är inom organisationen. Det har lett till att RSMH:s förbundsråd nu fastställt en definition för detta arbete. Den säger bland annat att med ett anhörigskap menas att ha en personlig relation och att vara villig att engagera sig i personens liv och återhämtning på dennes villkor och där denne är. Vem som är anhörig avgör dessa två.

Utifrån den interna kartläggningen har även ett diskussionsunderlag tagits fram med rubriken ”För dig som stödjer”. Materialet består av fem korta filmer och konkreta övningar, och är tänkt att användas som ett avstamp för diskussioner om anhörigfrågor bland medlemmarna ute i de lokala föreningarna.

Dubbla roller

Ytterligare en tanke var att anordna digitala träffpunkter för anhöriga. Denna plan fick dock skrinläggas eftersom intresse saknades bland medlemmarna.

– Det kan bero på att ingen ser sig som anhörig. Detta innebär att lokalföreningarna inte upplever något sådant behov bland medlemmarna. En annan förklaring kan vara bristande digital kompetens. Om träffarna varit fysiska hade kanske intresset varit större, sa Christina Ahlzén från analysföretaget Medida som utvärderat projektet.

Under konferensen diskuterades även dubbla erfarenheter, det vill säga att både vara anhörig till en person med psykisk ohälsa och själv också ha psykisk ohälsa. Beatrice Ikonen, verksamhetsledare för RSMH utbildning, berättade om sin egen erfarenhet av dubbla roller. Hon presenterade även en ny en digital utbildning för yrkesverksamma med fokus på dessa dubbla erfarenheter av psykisk ohälsa.

Startat en diskussion

Ingrid Lindholm, praktiker och möjliggörare vid Nka, har suttit med i projektets styrgrupp. Hon anser att arbetet varit framgångsrikt på många sätt, framför allt för att projektet startat en diskussion kring anhörigfrågor bland RSMH:s medlemmar.

– Studiecirkelmaterialet fyller en viktig funktion för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, liksom det mera kortfattade diskussionsunderlaget, säger Ingrid Lindholm.

Text: Barbro Falk
Publicerad 2023-01-11

Mer information

Läs mer om RSMH:s anhörigprojekt och de olika stödmaterialen på RSMH:s webbplats

Senast uppdaterad 2023-01-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson