Samverkan

För erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning kring pågående arbeten sker samverkan inom landstingets verksamheter och med de övriga av Socialstyrelsen utsedda utvecklingsregionerna.

Det inledda arbetet med sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan och Rädda Barnen fortgår och kan utvecklas i utvecklingsarbetet. En strategisk samverkan med länets kommuner sker igenom Region Dalarna och dess styrgrupp för utvecklingsområde barn/ungdom och socialchefsnätverket. 


Pilotarbete med en utvald kommun

Ett pilotarbete med en utvald kommun inom ramen för det nationella utvecklingsarbetet enligt Socialstyrelsen ska genomföras. Samverkan ska resultera i att rutiner finns när barn och dess förälder/vårdnadshavare i särskilt utsatta situationer är i behov av stöd ska aktualiseras, för att ett så tidigt och bra stöd som möjligt ska ges.


Kunskap till praktik

Samordning med Kunskap till praktik för kompetenshöjning inom missbruks- och beroendevården, andra delprojekt i Socialstyrelsens uppdrag samt stöd till målgrupperna i övriga landet ska ske. Arbetsformer för dessa delar kommer att utarbetas i samarbete med deltagande utvecklingsregioner.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS